تأثیر غلظت‌های مختلف هیپوکلریت سدیم بر رها شدن و عدم رها شدن اسپوروزوئیت‌های Cryptosporidium baileyi در آزمایشگاه

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

2 استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

3 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

چکیده

از هیپو کلریت سدیم به منظور ضد عفونی نمودن انگل کریپتوسپوریدیوم در برخی از محیط های آلوده به این انگل و همین طور در کارهای تحقیقاتی به منظور پاک سازی و خالص نمودن آن از باکتری ها و آماده نمودن آن برای آزاد سازی اسپوروزوئیت ها، استفاده شده است. هدف از اجرای این مطالعه تعیین تأثیر آزمایشگاهی ماده ضدعفونی کننده هیپو کلریت سدیم بر روی مرحله حیاتی رها شدن اسپوروزوئیت های انگل کریپتوسپوریدیوم بیله ای بود. بدین منظور هیپوکلریت تجاری معادل هیپوکلریت سدیم 5 درصد و در غلظت ها و دماهای مختلف به کار رفت. اووسیست های کریپتوسپوریدیوم بیله ای از بورس فابریسیو س جوجه های گوشتی 30 روزه یک مرغداری در اطراف شیراز جدا سازی و شناسایی گردید. اووسیست های مذکور در جوجه های حساس دو روزه تکثیر و با روش تعدیل یافته محلول شکر شیتر خالص گردید. اووسیست ها با غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم 5 در صد در دما و زمانهای متفاوت مجاور گردید. پس از شستشو، اووسیست ها در معرض مایع آزاد کننده اسپوروزئیت مناسب قرار گرفتند و آزاد سازی و تحرک اسپوروزوئیت ها با کمک میکروسکوپ نوری مورد مشاهده قرار گرفت. تأثیر کامل در ممانعت از رها سازی اسپوروزوئیت ها در غفلظت 5 و5/2 در صد و در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه مشاهده گردید. و عدم تأثیر کامل در غلظت 25/1 در صد و دمای 4 درجه سانتی گراد مشاهده شد. در سایر موارد هم درجاتی از ممانعت از آزاد سازی اسپوروزوئیت ها دیده شد. با توجه به نتایج، می توان از غلظت 25 درصد هیپوکلریت تجاری معادل 1 درصد هیپوکلریت سدیم در دمای 4 درجه و مدت 15-10 دقیقه به منظور خالص سازی و استریل نمودن اووسیست ها و افزایش درصد باز شدن اووسیست ها در روش های رهاسازی اسپوروزوئیت در آزمایشگاه استفاده نمود. 

عنوان مقاله [English]

Efficacy of different concentrations of sodium hypochlorite on the in vitro excystation of sporozoites of Cryptosporidium baileyi

نویسندگان [English]

  • M Banani 1
  • H Dadras 2
  • GH.R Moazeni Jula 3
  • GH.R Karimi 3
  • M.R Afkhamnia 3
  • L Mokhber 3
1 Associate Professor of Razi Vaccine and Sorum Research Institute
2 Professor of Veterinarty Faculty, Shiraz University
3 Scientific Members of Razi Vaccine and Serum Research Institue Karaj, Iran
چکیده [English]

Sodium hypochlorite has been used for disinfecting of Cryptosporidium in some contaminated environments by this parasite and also in laboratory works it has been used for the purification of the parasite from bacteria and as a treatment for facilitating of releasing the sporozoites of Cryptosporidium (excystation). The excystation is a critical stage of life cycle of the parasite. The purpose of this study was to determine the efficacy of sodium hypochlorite on the laboratory excystation of sporozoites of Cryptosporidium baileyi. C. baileyi oocysts have been isolated and identified from the bursa of fabricus of naturally infected 30- day- old broiler chickens in Shiraz area. The oocysts were propagated in sensitive 2-day-old chicks and purified by modified sheater’s sugar flotation method. Oocysts were exposed to various concentrations of bleach and incubated at various temperatures for 15 min prior to being washed by centrifuging. Then the oocysts were exposed to the appropriate excystation fluid and releasing the sporozoites were observed by light microscopy. Complete excystation inhibition was seen by 2.5% and 5% Sodium hypochlorite at 37 º C for 15 min. Treatment of oocysts with 1.25% Sodium hypochlorite at 4 º C had no effect on laboratory excystation. In other cases there were some degree of excystation inhibition. The results indicate that 25% commercial bleach or 1.25% Sodium hypochlorite at 4 º C for 10-15 min may be suitable for purification and sterilization of oocysts and also this treatment facilitates and enhances in vitro sporozoite releasing from the oocysts.

1- بنانی، منصور؛ دادرس، حبیب اله؛ خداکرم تفتی، عزیزاله و سجادی سید محمود. (1375) وضعیت ضایعات کریپتوسپوریدیایی در جوجه های گوشتی مبتلا به گامبورو اطراف شیراز. پژوهش و سازندگی. شماره 32، پائیز. ص103-100.

2- خداکرم تفتی، عزیزاله. (1372) بررسی پاتولوژیک بیماری مارک در تعدادی از مرغداری های تهران. پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای تخصصی آسیب شناسی دامپزشکی از دانشگاه تهران، شماره 8.

3- نوری، محمد؛ بزرگمهری فرد، محمد حسن؛ مصوری، نادر. (1373) بررسی کریپتوسپوریدیوز تنفسی و گوارشی در مرغداری های صنعتی اطراف تهران، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 49 ، 1و2 . ص 97-93.

4- Ahourai, P. Ezzi, A., Gholami, M.R., Vandeyousefi, J., Kargar, R. and Maalhagh, N. (1986) Cryptosporidium spp. In new born lambs in Iran. Arch. Inst. Razi, 36/37, IS.

5- Banani, M., Dadras, H., Moazeni-Jula, G., Hooshmand-Rad, P., (2000) Serologic incidence of Cryptosporidial infection in broiler flocks in Shiraz, Iran. Archives of Razi Institute. 51:95-102.

6- Banani, M., Pourbakhsh, S.A., Ezzi, A., Ardehali, M. and Jannati, M. (2002) Coinfection associated with naturally occurring cryptosporidiosis in broilers. Archives of Razi Institute. 53: 67-77.

7- Current, W.L. , Upton, S.J. and Hynes, T.B. (1986) The life cycle of Crypotosporidium baileyi. SP. (apicomplexa, cryptosporidiidae) infecting chickens. J. protozool., 33(2), 289296.

8- Current, W.L. (1990) Techniques and Laboratory maintenance of cryptosporidium. In: Dubey, J.P. , Speer, C.A. and Fayer, R. (Eds). Cryptosporidiosis of man and animals . PP. 31-49 (Boca Raton, FL, CRC press).

9- Current, W.L. (1997) Cryptosporidiosis. In: Calenek, B.W. , Barnes, H.J., Beard, C.W., NC Dougald and Saif, Y.M. (Eds). Diseases of Poultry, 10thed, (Lowa State Univ. press, Amess) PP: 883-890.

10- Ditrich, O., Palkavic,L., Sterba,J., Prokopic, J., loudova, J. and Giboda, M. (1990) The first finding of Cryptosporidium baileyi in man. Parasitology Res. 77,44.

11- Fayer, R. , Speer, C.A. and Dubey, J.P. (1990) General biology of cryptosporidium, In: Cryptosporidiosis of man and animals, Dubey, J.P., Speer, C.A., and Fayer, R. , Eds, CRC press, Boca Raton, FL.

12- Fayer, R. (1995) Effect of sodium hypochlorite exposure on infectivity of Cryptosporidium parvum oocysts for neonatal BALB/c. Appl. Environ. Microbiol. 61(2):844-6.

13- 1992 Fayer, R. (1997) Cryptosporidium and cryptosporidiosis. CRC press., PP. 1-41, 43-64, 111-128.

14- Gharagozlou, M.Y. and Khodashenas, M. (1985) Cryptosporidiosis in a native rooster with chronic proliferative enteritis. Arch. , Vet., 17, 129-138.

15- Hoerr, F.J., Current, W.L. and Haynes. T.B. (1986) Fatal Cryptosporidiosis in quail. Avain Dis., 30, 421.

16- Ortega-Mora, L.M., Tronooso, J.M. , Roio-Vazquez, F.A. and Gomes-bautista, M., (1992) Evaluation of an improved method to purify Cryptosporidium Parvum Oocysts. Res and Reviews in parasitol., 52(3-4). 127-130.

17- Ungar, B.L., Soave, R., Fayer, R. and Nash, T.E. (1986) Enzyme immunoassay detection of immunoglobulin M and G antibodies to Cryptosporidium in immunocompetenent and immunocompromised persons. J. Infect. Dis. , 153, 570.

18- Weir, S.C., Pokorny, N. J., Carreno, R. A., Trevors, J. T., and Lee, H., (2002) Efficacy of common laboratory disinfectants on the infectivity of Cryptosporidium parvum oocysts in cell culture. Appl. Environ. Microbiol.68(5):2576-9.