برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد قبل از شیرگیری و زندهمانی بره در گوسفند ایرانبلک

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

2 دانشیار دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این پژوهش برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری و زنده‌مانی گوسفند ایران‌بلک بود. بدین ‌منظور به ترتیب از 6344 رکورد وزن تولد و زنده‌مانی و 5264 رکورد وزن شیرگیری، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر که طی سال‌های 1363 تا 1389 توسط ایستگاه اصلاح نژاد عباس‌آباد مشهد جمع‌آوری شده بود استفاده گردید. برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری و زنده مانی از مدل‌ دام و برای برآورد ضریب وراثت پذیری صفت زنده‌مانی از مدل‌های دام، ‌پدری و آستانه‌ای استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی با روش (REML) برآورد شدند .جهت تعیین ‌مدل مناسب برای هر صفت از معیار AIC استفاده شد وراثت پذیری مستقیم وزن تولد، وزن شیرگیری، افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر به ترتیب 01/0±05/0، 03/0±12/0، 03/0±11/0 و 03/0±10/0 و وراثت پذیری مستقیم زنده مانی با مدل دام و پدری به ترتیب01/0±09/0، 01/0±07/0 بود، که پس از تصحیح به 22/0 و 17/0 افزایش یافت. همچنین برآورد وراثت پذیری زنده مانی بره‌ها با مدل آستانه 08/0±21/0 بود. همبستگی ژنتیکی بین وزن تولد- وزن شیرگیری، وزن تولد- افزایش وزن روزانه، وزن تولد- نسبت کلیبر، وزن تولد- زنده‌مانی، وزن شیرگیری- افزایش وزن روزانه، وزن شیرگیری- نسبت کلیبر و افزایش وزن روزانه- نسبت کلیبر به ترتیب 98/0، 99/0، 64/0، 47/0، 96/0، 31/0 و 92/0 برآورد شد. 

عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters for pre weaning growth traits and lamb survival in Iran black sheep

نویسندگان [English]

  • M Nazari 1
  • E Mirzamohamadi 1
  • A Rashidi 2
1 Postgraduate of University of Kurdistan
2 Assoc. Prof. of University of Kurdistan.
چکیده [English]

The aims of this research were to estimate of genetic parameters for pre-weaning traits and lamb survival in Iran-black sheep. For this purpose 6344 records for birth weight (BW) and lamb survival (LS) and 5264 records for weaning weight (WW), average daily gain (ADG) and Kleiber ratio (KR) were available, which collected by Abbasabad Animal Breeding and Rearing Station, over the period from 1984 to 2010. For pre weaning traits only animal model, and for lamb survival animal, sire and threshold model were fitted. Direct heritability for BW, WW, ADG and KR were 0.05±0.01, 0.12±0.03, 0.11±0.03 and 0.10±0.03, respectively. Genetic parameters were estimated by using of REML procedures. Akaike’s information criterion (AIC) test was used to choose of the most suitable model. Heritability estimate for lamb survival with animal and sire model was 0.09±0.01 and 0.07±0.01, which after correction was increased to 0.22 and 0.17. Also, the estimation of heritability from threshold model was 0.21±0.08. Therefore, underlying heritability obtained from animal and sire models are not deviated from the heritability estimate from the threshold model. The genetic correlation between BW-WW, BW-ADG, BW-KR, BW-SL, WW-ADG, WW-KR and ADG-KR were 0.98, 0.99, 0.64, 0.96, 0.99, 0.31 and 0.92 respectively.

1- Badenhorst, M.A. (1990) The kleiber ratio as a possible selection for sire selection. The shepherd, Vol, 35, No11. pp: 18-19.

2- Falconer, D.S. (1989) Introduction to quantitative genetics, 3rd edition. Longman Group (FE) Ltd, pp:438.##

3- Gilmour, A.R. Gogel, B.J. Cullis, B.R. and Thompson R. (2009) ASReml User Guide Release 4.0 VSN International Ltd, Hempstead, HP1 1ES, UK.##

4- Matika, O. Van Wyk, J.B. Erasmus, G.J. and Baker, R.L. (2003) Genetic parameter estimates in Sabi sheep. Livestock Production Science, Vol,79, pp: 17–28.##

5- Miraei-Ashtiani. S.R. Seyedalian, S.A.R. and Moradi Shahrbabak, M. (2007) Variance components and heritabilities for body weight traits in Sangsari sheep, using univariate and multivariate animal models. Small Ruminant Research, Vol, 73, pp: 109–114.##

6- Mohammadi, Y. Rashidi, A. Mokhtari, M.S. and Esmailizadeh, A.K. (2010). Quantitative genetic analysis of growth traits and Kleiber ratios in Sanjabi sheep. Small Ruminant Research, Vol,93, pp: 88-93.##

7- Mohammadi, K. Rashidi, A. Mokhtari, M.S. and BeigiNassiri, M.T. (2011) The estimation of (co)variance components for growth traits and Kleiber ratios in Zandi sheep. Small Ruminant Research, Vol, 99, pp: 116-121.##

8- Portolano, B. Todaro, M. Finocchiaro, R. and Van Kaam, J. (2002) Estimation of the genetic and phenotypic variance of several growth traits of the Sicilian Girgentana goat. Small Ruminant Research, Vol, 45, pp: 247–253.##

9- Rashidi, A. Bishop, S.C. and Matika, O. (2011) Genetic parameter estimates for pre-weaning performanceand reproduction traits in Markhoz goats. Small Ruminant Research, Vol, 100, pp: 100-106.##

10- Rashidi, A. Mokhtari, M.S. Jahanshahi, A.S. and Abadi, M.R.M. (2008) Genetic parameter estimates of pre-weaning growth traits in Kermani sheep. Small Ruminant Research, Vol, 74, pp: 165–171.##

11- Riggio, V. Finocchiaro, R. and Bishop, S.C. (2008) Genetic parameters for early lamb survival and growth in Scottish Blackface sheep. Animal Science, 2008.Vol, 86, pp: 1758–1764.##

12- Sawalha, R. M. conington, J. Brotherstone, S. and Villanueva, B. (2007) Analyses of lamb survival of Scottish Blackface sheep.The Animal Consortium, Vol, 1, pp: 151–157.##

13- Sargolzaei, M. Iwaisaki, H. and Colleau, J.J. (2006) CFC: A tool for monitoring genetic diversity, In: Proceedings of 8th World Congress on Genetic Applied to Livestock Production 13-18 Aug., Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, pp.27-28.##

14- SAS Institute Inc. (2003) SAS 9.1.3 Help and Documentation, Cary, NC: SAS Institute Inc.##

15- Snyman, M.A. (2010) Factors affecting pre-weaning kid mortality in South African Angora goats. South Afr. Animal Science, Vol, 40, pp: 54–64.##

16- Vatankhah, M. and Talebi, M.A. (2009) Genetic and Non-genetic Factors Affecting Mortality in Lori-Bakhtiari Lambs. Asian-Aust. Animal Science, Vol. 22, No. 4. pp : 459 – 464.##