بررسی مقادیر پروتئین و چربی در گوشت ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از لارو تولید شده در داخل ایران و لارو وارداتی فرانسوی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد لاهیجان

2 سازمان شیلات ایران

چکیده

   هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان پروتئین وچربی گوشت دونوع ماهی قزل آلای پرورشی تولید شده در ایران و قزل آلای رنگین کمان فرانسوی به منظور تعیین کیفیت گوشت آنها بود. بدین منظور 3 تیمار شامل: تیمار اول: گروه وزنی پایین (100 گرمی)، تیمار دوم: گروه وزنی متوسط و بازارپسند (250 گرمی) و تیمار سوم: گروه وزنی بالا (450گرمی) در نظر گرفته شد و از هرکدام (10 نمونه) و در کل 60 نمونه ازگوشت قسمت خوراکی (تنه) هردو نوع نژاد تولید داخل (پرورشی) و فرانسوی (پرورشی) به تعداد مساوی نمونه برداری شد. نمونه ها بلافاصله بعد از صید برای انجام آنالیز ترکیبات شیمیایی جهت تعیین (درصد پروتئین، درصد چربی) به آزمایشگاه انتقال داده شد. جهت تعیین چربی از روش سوکسله وجهت اندازه گیری پروتئین از روش کجلدال استفاده شد و در بخش نتایج، میزان چربی به دست آمده در قزل آلای رنگین کمان ایرانی برای میانگین های وزنی 100 و250 و450 گرمی بر حسب درصد به ترتیب 88/4، 18/5، 96/5 اندازه گیری شد و در نوع قزل آلای رنگین کمان فرانسوی برای میانگین های وزنی 100 و250 و 450 گرمی به ترتیب 33/4 ، 05/5 ، 21/6 به دست آمد، در نهایت معلوم گردید که هر دو نوع ماهی های فوق از نظر در صد چربی مشابه بوده و اختلاف مقادیر چندان معنی دار نبود (05/0>P) و کلیه نمونه های ایرانی و فرانسوی در رده ماهیان با چربی متوسط 5-10 درصد قرار گرفتند. میزان پروتئین به دست آمده در قزل آلای رنگین کمان ایرانی برای میانگین های وزنی  100و250 و450 گرمی به ترتیب 26/19 ،51/18، 52/17 حاصل شد و میزان پروتئین به دست آمده در قزل آلای رنگین کمان فرانسوی برای میانگین های وزنی100 و250 و450 گرمی به ترتیب 16/21 ، 05/21، 67/20   به دست آمد. که علت کاهش میزان پروتئین با افزایش وزن را شاید بتوان در این مسئله جستجو نمود که هرچه وزن بالاتر می رود ضریب تبدیل غذایی بیشتر شده و در کل ماهی غذای کمتری می خورد و مربوط به متابولیسم ماهی و کاهش سوخت و ساز آن و در نتیجه افزایش وزن وکاهش اسیدهای آمینه دانست. و معلوم شد ماهی قزل آلای رنگین کمان فرانسوی در مقایسه با نژاد ایرانی دارای  میزان پروتئین بیشتر بوده است،مقایسه نمونه ها نشان داد که از نظر درصد  پروتئین اختلاف معنی داربود. (05/0>P)پس می توان نتیجه گرفت که هر چندگوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار است ولی قزل آلای رنگین کمان فرانسوی از نظر میزان پروتئین واسیدهای آمینه مورد نیاز نسبت به قزل آلای تولید داخلی (ایرانی) ارجحیت داشت (05/0>P). 

عنوان مقاله [English]

The investigation of protein and lipid in muscle of Iranian Oncorhynchus mykiss and Franciscan Oncorhynchus mykiss using their larva that produce in Iran & Franciscan

نویسندگان [English]

  • K Fattahi Tari 1
  • H Ershad Langeroodi 1
  • E Golshahi 2
1 Islamic Azad University, Lahijan Branch
2 Fisheries Organization of Iran
چکیده [English]

The object of this study was detecting protein and lipid contents on two types on Iranian Oncorhynchus mykiss & Franciscan Oncorhynchus mykiss for detect better samples on quality. In this research two methods were used for determining lipids (suxeleh) and proteins (kajheldal). Results have revealed the lipid contents in Iranian samples were 4.88 , 5.18 and 5.96 and in Franciscan samples were 4.33, 5.05 and 6.21 respectivcy. there were not significant difference in Lipid contents (p<0/05). In this study range of Lipid contents were the same in all fishes. Fishes had 5-10./. middle range of Lipid content. and protein contents in Iranian samples were 19.26,18.51,17.52 respectively and for Franciscan samples in three treatmens 21.16,21.05,20.67 respectively. Protein content had significantly difference in these sampels (Iranian&Franciscan). The survey have in Franciscan Oncorhynchus mykiss the amount of protein is more Iranian Oncorhynchus mykiss, so Franciscan Oncorhynchus mykiss is better than Iranian Oncorhynchus mykiss.

 

1- اسماعیل زاده کناری، ر، سحری، م، شهریور (1382) مقایسه ترکیبات غذائی گوشت ماهی سفید و ماهی علفخوار پرورشی و فرآوری ماریناد از آنها، پایان نامه دکترا، 100 صفحه. ##

 2- الهی، م، اسماعیلی، ع، بهار(1379) ارتباط بین درصدپروتئین و چربی موجود در بافت خوراکی (عضله) میگوی ببری سبز و لابستر صید شده از
آب های خلیج فارس، طول و وزن کل و جنسیت، پایان نامه دکترا، 110 صفحه. ##

3-ذوالفقاری، م، شعبانپور، ب، (1389) مقایسه ارزش غذائی و بررسی تناسب ارزش تغذیه ای و ریالی اندازه های مختلف ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در فصل بهار، پایان نامه، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذائی ایران صفحه 175-168##

4-رونق، م، (1376) بررسی چربی و پروتئین ماهی شوریده Otolithes ruber، پایان نامه دکترا، 80 صفحه. ##

 5- سالک یوسفی،م،1379 ، تغذیه آبزیان پرورشی، انتشارات  اصلانی،318 صفحه.##

6- ستاری، م، (1382) ماهی شناسی 2 (سیستماتیک)، انتشارات حق شناس، 502 صفحه. ##

7- صابری کوچصفهانی، ح، تیر (1385) بررسی و اندازه گیری اسیدهای چرب غیر اشباع (DHA , EPA) و چربی و پروتئین در گوشت سه نوع ماهی پرورشی کپور، فیتوفاگ، قزل آلای رنگین کمان جهت مقایسه و اندازه گیری اسید های چرب w3 و w6، پایان نامه دکترا، 85 صفحه. ##

8- هدایتی فرد، م، کیوان، ا، (1381) شناسائی کمی و کیفی اسیدهای چرب بافت ماهی کفال طلائی Liza aurata ، بهار مجله علوم و فنون دریایی ایران، 62 صفحه.##

9- AOAC: (1996) official methods of analysis of the association of official analytical chemists. (14th ED) Association of official analytical chemists. Arlington VA.,.##

10- Celik, M,and Gokce, M, (2007) Nutritional quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) caught from the ataturk dam lake in Turkey , Department of fish processing Technology , pp 44 – 65. ##

11- CONNER.W.E. (1997) The benefical effects of omega-3 fatty acids :cardiovascular disease and neurdevelopment. curr.opin. lipidol.8,1-3 .##

12- Daniel cocani, (2010) Varition of fatty acid  and lipids, protein in rainbow trout plasma during spring summer seasons, Bulletin uasum animal science and Biotechnologies, pp 141- 153.##

13- Danijela, V and Dejana, T, (2010) Nutritional quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and common carp (Cyprinus carpio) from aqua cultvre, original scientific paper, pp 46–94.##

14- Gladyshev, M.I., Sushchik, N., Gubanenko, G.A., Demirchevia, S.M. and Kalachova, G.S. (2006) Effects of way of cooking on content of essential  polyunsaturated fatty acids  and protein in muscle tissue of humpac salmon. Food chem. 96,446-451.##

15- Gokce, M.A. Celik, M, (2010) seasonal variations in proximated and fatty acid compositions and protein of female common sole (Solea solea). Food chem. 88 ,419 – 42.##

16- Gonzalez, S. Flick, G.J, O`Keefe, S.F, Duncan, S.E, Mclean, (2006) composition of farmed and wild yellow perch. J. Food compos .Anal. 19, 720 – 726.##

17- Haliloglu, H.I, Bayir, A., Sirkecioglu, N. (2004) comparison of fatty acid, protein composition some tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) living is sea water and fresh water. Food chem. 86,55 – 59.##

18- Janet, C and Jaczynski, J, (2007) Krill for Human consumption: Nutritional value and potetial Health Benefits, special Article, pp 63-77.##

19- Ozden, Ö. (2005) change in amino acid and fatty acid composition during shelf life of marinated fish. J. Sci. food agric. 85, 2015–2020.##

20- Steffens,W, (1997) Effects of variation in essential fatty acid in fish feeds on nutritive value of fresh water fish for humans. Aquaculture 151,97- 119. ##

21- Tekelioglu, N. (2000) Ic Su Baliklari Yetistiriciligi, Cukurova University Su Urnuleri Fakultesi Ders kitabi No-2, Adana, Turkey.##

22- Testi, S, Bonaldo, A, (2006) Nutritional traits of dorsal and ventral fillets from three farmed fish species. Food chem. 98(1), 104 – 111.##