اپیدمیولوژی مولکولی تریپانوزوما در تک‌سمی‌های ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی و عضو پژوهشکده بیماری های مشترک انسان و دام دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دانشکده دامپزشکی و عضو پژوهشکده بیماری های مشترک انسان و دام دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

تریپانوزوم ها خون میزبانان مهره دار را آلوده و تب، ضعف و رخوت ایجاد می کنند که به کاهش وزن و آنمی و اگر بیماری درمان نشود در بعضی از حیوانات به مرگ منجر می شود و می توانند زیان های جدی اقتصادی ایجاد نمایند. با توجه به اهمیت آنچه ذکر گردید، مطالعه ی حاضر جهت ردیابی تریپانوزوم در تک سمیانی که از نظر ظاهری سالم بودند انجام شد. تعداد 116 نمونه خون از استان های لرستان، همدان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و فارس جمع آوری گردید و به روش PCR مورد آزمون قرار گرفتند. هیچ نمونه ی آلوده به تریپانوزوم یافت نشد. نتیجه ی حاضر می تواند بیانگر این مسئله باشد که خوشبختانه عفونت با تریپانوزوم در ایران وجود ندارد یا از شیوع بسیار پایینی برخوردار است. جهت پیشگیری از بیماری پیشنهاد می شود از ورود تک سمیان مشکوک به بیماری به کشور ممانعت به عمل آید و تک سمیان وارداتی نیز که از نظر ظاهری سالم هستند به وسیله ی تست های سرولوژی و مولکولی مورد آزمایش قرار گیرند.

عنوان مقاله [English]

Molecular epidemiology of trypanosoma in equids in Iran

نویسندگان [English]

  • M.R Mahzounieh 1
  • H Tahmasby 2
  • J Amiri Dehcheshmeh 3
  • H Monji 3
1 Associate Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine and Member of Research Institute of Zoonotic Diseases, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
2 Student, Faculty of Veterinary Medicine and Member of Research Institute of Zoonotic Diseases, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3 Student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Trypanosomes infect the blood of the vertebrate host, causing fever, weakness, and lethargy, which lead to weight loss and anemia; in some animals the disease is fatal unless treated and causes serious economic losses. Considering the importance of what mentioned present study was conducted to detection of Trypanosoma in healthy equids. 116 blood samples collected from Lorestan, Hamedan, Chaharmahal va Bakhtiari, Guilan, Isfahan and Fars provinces and were tested by polymerase chain reaction (PCR). Trypanosoma was not found in any samples. Fortunately, this may suggest that the disease is not prevalent or prevalence of the disease is very low in Iran. It is suggested to prevent the disease by preventing equids suspected of carrying the disease from entering the country and imported healthy equids should be tested by serological and molecular tests.

 

1- بدیعی، خ.، رحیم احمدی، م.، نظیفی حبیب آبادی، س. (1374) گزارش یک مورد تریپانوزومیازیس (T. evansi) در اسب همراه با سقط جنین. مجله علمی دانشکده دامپزشکی اهواز. 2، 69-77.##

2- رفیعی، ع. (1357) تک یاخته شناسی دامپزشکی و مقایسه ای. وزارت علوم و آموزش عالی.##

3- هاشمی فشارکی، ر.، اسماعیل نیا، ک.، حبیبی، غ.، سرکارزاده، پ. (1375) خلاصه مقالات اولین کنگره بهداشت و بیماری های اسب. موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی، 22- 24 آبان ماه، 60-61.##

4- Abo-Shehada, M.N., Anshassi, H., Mustafa, G., Amr, Z. (1999) Prevalence of surra among camels and horses in Jordan, Preventive Veterinary Medicine. 38, 289-293.##

5- Alemu, T., Luckins, A.G., Phipps, L.P., Reid, S.W.J., Holmes, P.H. (1997) The use of enzyme linked immunosorbent assays to investigate the prevalence of Trypanosoma equiperdum in Ethiopian horses. Veterinary Parasitology. 71, 239–250.##

6- Barrowman, P.R. (1976) Observations on the transmission, immunology, clinical signs and chemotherapy of dourine (Trypanosoma equiperdum infection) in horses, with special reference to cerebro-spinal fluid. Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 43 (2), 55–66.##

7- Berlin, D., Nasereddin, A., Azmi, K., Ereqat, S., Abdeen, Z., Baneth, G. (2010) Longitudinal study of an outbreak of Trypanosome evansi infection in equids and dromedary camels in Israel, Veterinary Parasitology. 174, 317-322.##

8- Bradford, P.S. (1990) Large animal Internal Medicine. The C. V. Mosby Company, St. Louos, 1247.##

9- Brun, R., Hecker, H., Lun, A.R. (1998) Trypanosoma evansi and T. equiperdum: distribution, biology, treatment and phylogenetic relationship (a review), Veterinary Parasitology. 79, 95-107.##

10- Clausen, P.H., Chuluun, S., Sodnomdarjaa, R., Greiner, M., Noeckler, K., Staak, C., Zessin, K.H., Schein, E. (2003) A field study to estimate the prevalence of Trypanosoma equiperdum in Monogolian horses, Veterinary Parasitology. 115, 9-18.##

11- Gari, F.R., Ashenafi, H., Tola, A., Goddeeris, B.M., Claes, F. (2010) Comparative diagnosis of parasitological, serological, and molecular tests in dourine-suspected horses, Tropical Animal Health and Production. 42(8),1649-54##

12- Geysen, D., Delespaux, V., Geerts, S. (2003) PCR-RFLP using Ssu-rDNA amplification as an easy method for species-specific diagnosis of Trypanosoma species in cattle, Veterinary Parasitology. 2,110(3-4), 171-80.##

13- Hagos, A., Goddeeris, B.M., Yilkal, K., Alemu, T., Fikru, R., Yacob, H.T., Feseha, G., Claes, F. (2010) Efficacy of Cymerlarsan and Diminasan against Trypanosoma equiperdum infections in mice and horses, Veterinary Parasitology. 171, 200-206.##

14- Hoare, C.A., (1972) The Trypanosomes of Mammals: A Zoological Monograph. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 593–604.##

15- Losos, G., Chouinard, A. (1979) Pathogenticity of Trypanosomes, Proceeding of a workshop held at Nairobi, Kenya, 20-23 November 1978. IDRC Publicatin. 230-136##

16- Lun, Z.R., Fang, Y., Wang, C.J., Brun, R. (1993) Trypanosomiasis of domestic animals in China, Parasitology Today. 9,41–5.##

17- Mesele, F., Leta, S. (2010) prevalence Rate of Tseste Transmitted Donkey Trypanosomosis in Dale Wabera District, Western Ethiopia, Global Veterinaria. 5 (3), 180-183.##

18- Pinchbeck, G.L., Morrison, L.J., Tait, A., Langford, J., Meehan, L., Jallow, S., Jallow, J., Jallow, A., Christley, R.M. (2008) Trypanosomosis in the Gambia: Prevalence in working horses and donkeys detected by whole genome amplification and PCR, and evidence for interactions between Trypanosome species, BMC VC Veterinary Research. 20(4),7.##

19- Radostits, O.M., Blood, D.C. (1994) Veterinary Medicine, Bailliere Tindal, London. 1218-1220##

20- WHO. (2005) A new form of human trypanosomiasis in India, Weekly Epidemiological Record. 80,62–63.##