مقایسه اثر داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل روی ضریب تبدیل غذایی و دفع اووسیست در کوکسیدیوز تجربی ناشی از Eimeria tenella

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

بیماری کوکسیدیوز یکی از شایع ترین بیماری های صنعت پرورش طیور در اکثر نقاط دنیا محسوب می گردد که توسط تک  یاخته ای از جنس آیمریا ایجاد می شود. هدف از بررسی حاضر مقایسه اثر دو ترکیب ضدکوکسیدیایی دیکلازوریل و تولترازوریل روی عملکرد پرورشی جوجه های گوشتی و نیز میزان دفع روده ای اووسیست ها در جوجه های مذکور متعاقب استفاده از دو ترکیب فوق، می باشد. بنابراین در بررسی حاضر تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی از نژاد راس 308 با میانگین وزن 47 گرم به طور تصادفی به سه گروه 100 قطعه ای تقسیم شدند. سپس جوجه های هرسه گروه مذکور در سن 22 روزگی از راه دهان به میزان 1/0 میلی لیتر از سوسپانسیون حاوی 000/10 اووسیست خالص Eimeria tenella دریافت نمودند و پس از ایجاد تجربی بیماری کوکسیدیوز در آنها، با استفاده از دو ترکیب ضد کوکسیدیایی دیکلازوریل و تولترازوریل به صورت محلول در آب آشامیدنی مورد درمان قرار گرفتند. در نهایت ضریب تبدیل غذایی و میزان دفع اووسیست روده ای آنها با استفاده از روش آماری با گروه شاهد مقایسه گردید. نتایج نشان داد اختلاف میزان اووسیست های دفع شده در جوجه های درمانی با ترکیب دیکلازوریل و جوجه های گروه کنترل (000/0=p) و همچنین جوجه های درمان شده با داروی تولترازوریل و گروه کنترل (000/0=p) معنی دار بودند. در صورتی که این اختلاف به هیچ وجه بین دو گروه از جوجه های تحت درمان محسوس نبود (059/0=p). همچنین ضریب تبدیل غذایی محاسبه شده در هر دو گروه مورد درمان نسبت به گروه شاهد بطور محسوسی کمتر بود (000/0=p) که مبین عملکرد پرورشی مناسب هر دو ترکیب مورد استفاده می باشد. 

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of diclazuril and tultrazuril on the food conception ratio and oocyst shedding in coccidiosis caused by Eimeria tenella

نویسندگان [English]

  • F Ahmadi 1
  • SH Ranjbar Bahodory 2
  • H Haghbin Nazarpak 2
1 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine Islamic Azad University Garmsar Branch
2 Members of Scientific Board, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University Garmsar Branch Iran.
چکیده [English]

Coccidiosis is a common disease of poultry breeding industry in the world that cause by Eimeria spp. objective of the present study was comparison of anticoccidial effect of Diclazuril and Toltrazuril and their effects on the breeding function and intestinal oocyst shedding rate. Therefore, 300 broilers from Ross breed with 47 gr weigth average were divided into 3 groups randomely. Then chickens were inoculated 0.1 ml of suspension containing 10.000 Eimeria tenella oocysts in 22 days age and after produce coccidiosis in broilers, they were treated by Diclazuril and Toltrazuril through drinking water in two groups. Another group was untreated as control. Finally, food conception and intestinal oocyst shedding rate were compared with statistical analysis. Findings showed that difference between oocyst shedding rate in treated group with Diclazuril and control group (p=0.000) and treated group with Toltrazuril and control (p=0.000) were significant. But difference between two treated groups was not significant (p=0.059). Moreover, food conception rate in two treated groups were less than control group (p=0.000) that it indicated to better breeding function in treated groups. Therefore, regarding to similar effects of to anticoccidial compounds, it appears diclazuril is advised because of its lower dose and price.

1- ابراهیم نژاد، ی. و پوررضا، ج. (1379) اثر داروهای یونوفور ضدکوکسیدیوز سالینومایسین و لازالوسید بر عملکرد جوجه ‌‌های گوشتی و ارتباط این داروها با مکمل متیونین. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). دوره 4، شماره 1. صفحات 93-103.##

2- اسلامی، ع.، و رنجبر بهادری، ش. (1383) روش های آزمایشگاهی تشخیص بیماریهای کرمی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. صفحات 61-59.##

3- بابااحمدی، ا.، خسروی، ا.، شمسی، م. و هوشمندفر، ر. (1389) مقایسه اثر داروهای ضد کوکسیدیال کیم کوکسید، فارم کوکسید با آمپرولیوم و موننزین بر روی انگل .tenella Eدر شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره 18، شماره 2. صفحات 43-37.##

4- بزرگمهری فرد، م. (1377) کوکسیدیوز، بیماری انگلی. بیماری های طیور، صفحات 411-431.##

5- میاحی، م.، حمیدی نجات، ح. و دیباوند، س. (1389) ارزیابی اثر داروی سولفاکینوکسالین همراه با دیاوردین بر عملکرد جوجه های گوشتی در کوکسیدیوز تجربی. مجله (دانشگاه شهید چمران اهواز). دوره 6، شماره 3. صفحات 73-57.##

6- پیرعلی خیرآبادی، خ.، حبیبیان دهکردی، س.، روحانی، ف. و بهادران، ش. (1389) تاثیر استفاده از پودر اکیناسه بر بازدهی تولید و دفع ااسیست در کوکسیدیوز تجربی حاصله از آیمریا تنلا. مجله پژوهش و سازندگی. دوره 23، شماره 2، صفحات 42-36.##

7- کلاهی، ا،, رضا شجاعی، س. ش.، حقیقی خوشخو، پ.، کاظمی، ع.، اسدی، ع.، نوروزی، ح. و حسینی دولت آبادی، م. ح. (1389) بررسی شاخص های تعیین درجه ضایعات روده ای در پی استفاده از مادورامایسین در جوجه های گوشتی چالش شده با مخلوط آیمریا. مجله دامپزشکی سنندج. دوره 4، شماره 4. صفحات 23-19.##

8- Chapman, H.D. (1989) Chemotherapy of caecal coccidiosis: Efficacy of toltrazuril, sulphaquinoxaline/pyrimethamine and amprolium/ethopabate, given in drinking water, against field isolates of Eimeria tenella. Research in Veterinary Science, Vol, 46, No, 3. pp: 419-20.##

9- Conway, D.P., Mathis, G.F., Johnson, J., Schwartz, M. and Baldwin, C. (2001) Efficacy of diclazuril in comparison with chemical and ionophorous anticoccidials against Eimeria spp. in broiler chickens in floor pens. Poultry Science, Vol, 80, No, 4. pp: 426-30.##

10- El-Banna, H.A., El-Bahy, M.M., El-Zorba, H.Y. and El-Hady, M. (2005) Anticoccidial efficacy of drinking water soluble diclazuril on experimental and field coccidiosis in broiler chickens. Journal of Veterinary Medicine A: Physiology, Pathology and Clinical Medicine, Vol, 52, No, 6. pp: 287-91.##

11- Levine P. and Norman, P. (1985) Veterinary Protozoology, First edidition. Chapter, 7. pp: 138-150.##

12- Mathis, G.F., Froyman, R. and Kennedy, T. (2004) Coccidiosis control by administering toltrazuril in the drinking water for a 2-day period. Veterinary Parasitology, Vol, 121, No, 1-2. pp:1 -9.##

13- Matsuno, T., Kobayashi, N., Hariguchi, F., Okamoto, T., Okada, Y. and Hayashi, T. (1996) Investigation for the characteristic anticoccidial activity of diclazuril in battery trials. Journal of Veterinary Medicine Science, Vol, 58, No, 2. pp: 129-33.##

14- McDougald, L.R., Mathis, G.F. and Seibert, B.P. (1991) Anticoccidial efficacy of diclazuril against recent field isolates of Eimeria from turkey farms in the United States. Avian Disease, Vol, 35, No, 4. pp: 863-8.##

15- Peeters, J.E., Derijcke, J., Verlinden, M. and Wyffels, R. (1994) Sensitivity of avian Eimeria spp. to seven chemical and five ionophore anticoccidials in five Belgian integrated broiler operations. Avian Disease, Vol, 38, No, 3. pp: 483-93.##

16- Ramadan, A., Abo el-Sooud, K. and El-Bahy, M.M. (1997)  Anticoccidial efficacy of toltrazuril and halofuginone against Eimeria tenella infection in broiler chickens in Egypt. Research in Veterinary Science, Vol, 62, No, 2. pp: 175-8.##

17- Shirzad, M.R., Seifi, S., Gheisari, H.R., Hachesoo, B.A., Habibi, H. and Bujmehrani, H. (2011) Prevalence and risk factors for subclinical coccidiosis in broiler chicken farms in Mazandaran province, Iran. Tropical Animal Health and Production, Vol, 43, No, 8. pp: 1601-4. ##

18- Vanparijs, O., Marsboom, R. and Desplenter, L. (1989) Diclazuril, a new broad spectrum anticoccidial drug in chickens. 1. Dose titration studies and pilot floor pen trials. Poultry Science, Vol, 68, No, 4. pp: 489-95.##