مطالعه هیستولوژی و هیستومتری مری در خرگوش و خوکچه هندی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

2 استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

چکیده

مری با داشتن بافتهای مختلف، نقش ویژه ای در دستگاه گوارش دارد.در بین گونه های مختلف، لایه های مری تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند و قطر مری نیز در قسمتهای مختلف آن فرق میکند.با توجه به اطلاعات کم در رابطه با ساختار بافتی قسمتهای مختلف مری خرگوش و خوکچه هندی تحقیق حاضر صورت گرفت.به همین منظور جهت مقایسه بافت شناسی مری در خرگوش و خوکچه هندی از هر حیوان 5 عدد تهیه شد.پس از بیهوش نمودن حیوانات با محلول کلروفوم،محوطه شکمی انها را باز نموده و پس از مشخص نمودن مری ،از هر مری سه نمونه به ترتیب شامل یک سوم بالایی،یک سوم میانی،یک سوم انتهایی گرفته شد.سپس از نمونه ها مقاطع بافتی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین-ائوزین، ماسون تری کروم و اسید پریودیک شیف مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که در خوکچه هندی بافت پوششی مری در هر سه قسمت از نوع سنگفرشی مطبق شاخی شده و در خرگوش از نوع سنگفرشی مطبق غیرشاخی می باشد و ضخامت این بافت در خرگوش بیشتر از خوکچه هندی بود.در خرگوش و خوکچه هندی لایه عضلانی مخاط از عضله صاف تشکیل شده بود و در هر سه قسمت مری مشاهده شد.لایه زیر مخاطی در هر دو حیوان از الیاف کلاژن، الاستیک و عروق خونی تشکیل شده بود و فاقد غدد مری بود.لایه عضلانی در هر دو حیوان دارای ضخامت بیشتری از لایه های دیگر بود و در خرگوش از سه لایه عضله مخطط تشکیل شده بود که لایه های داخلی و خارجی طولی و لایه میانی حلقوی بود.اما در خوکچه هندی از دو لایه عضله مخطط تشکیل شده بود که لایه داخلی حلقوی و خارجی طولی بود و در هر دو حیوان ضخامت لایه طولی خارجی کمتر از لایه های دیگر بود. لایه ادوانتیس از بافت پیوندی تشکیل شده بود.بافت پوششی در مری خرگوش و خوکچه هندی با هم متفاوت بود و هر دو گونه فاقد غدد مری بودند.

عنوان مقاله [English]

Histological and histometrical study of esophagus in rabbit and guinea pig

نویسندگان [English]

  • M Darvishzadeh 1
  • Ah Mohammadpour 2
1 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,Iran
2 Professor of Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,Iran
چکیده [English]

Esophagus having different tissues has a special role in the gastrointestinal tract. Among different species, layers of the esophagus, have a substantial difference. Also, diameter of esophagus varies in different parts of it.The information of histological structure of rabbit and guinea pig esophagus is still incomplete. Therefore, the present study was conducted. Therefore, for review and comparison of esophageal histology in rabbit and guinea pig, five was prepared from each animal. After the animals anesthetized with chloroform solution, their abdominal cavity were opened and then esophagus was specified. From each esophagus three samples including the upper one third, middle one third and lower one_ third were collected. Then the samples of tissue were prepared and stained with Hematoxylin - eosin, Periodic acid-Schiff and Masson trichrome. Results showed that in guinea pigs, all three parts of esophageal epithelium were covered by keratinized stratified squamous and in rabbit, it was covered by nonkeratinized stratified squamous. The thickness of esophageal epithelium in rabbit was more than guinea pig. In rabbit and guinea pig, muscularis mucosa was composed of dispersed bundles of smooth muscle in longitudinal sections. Submucosal layer was free of glands and composed of collagen and elastic fibers and blood vessels. Tunica muscularis was the thickest layer in all animals and in rabbit composed of three layers of striated muscle; inner layer and outer layer were longitudinal and the middle layer was circular. But in guinea pig it was composed of two layers of skeletal muscle; inner layer was circular and outer was longitudinal. The thickness of outer longitudinal layer was less than two others. Tunica advantitia was composed of connective tissue. There was different in epithelial tissue of rabbit and guinea pig esophagus but, both animals were free of esophageal glands.

1.Abdel- Rahman Y.A., Salem A.O., Elmago A.A. (1994). Ultrastructure of the esophageal gland of the fowl.I.acinar secretory cells.Assiute Vet. Med. J. 31: 19 -36.

2. Ahmed Y. A., El-hafez A. A. E., Zayed A. E. (2009): Histological and histochemical studies on the esophagus, stomach and small intestine of Veranus niloticus. J. Vet. Anat. 2: 35 – 48.

3. Ali M. N., Byanet, O., Salami S. O., Imam, J., Maidawa, S. M., Umosen, A. D., Nzalak,

J. O. (2008). Gross anatomical aspect of gastrointestinal tract of the wild African giant rat (Cricetomys gambianus). J. Sci. Res.Essay, 3: 518.

4. Bacha, W., Bacha, L.(2001) Color Atlas of Veterinary Histology, 2ed edn. Blackwell Publishing. 197-199

5. Banks, W.J.(1993).Applied veterinary histology.3rd edition. Mosby – Year Book.Inc.Missouri.

6. Bloom, W., Fawcett, D.W.(1994). A Textbook of Histology. 12th. ed. W. B. Saunders, Philadelphia.

7. Corfield, A. P., Myerscough, N., Longman, R., Sylvester, P., Arul, S., Pignatelli, M.( 2000). Mucins and mucosal protection in the gastrointestinal tract: new prospects for mucins in the pathology of gastrointestinal disease. Gut, 47: 589–594.

8. Cunningham, J.G., Klein, B.G. (2007). Textbook of Veterinary Physiology.4th Edition, Elsevier Health Sciences,

9. Eurell, J.A., Frappier, B.L. (2006). Dellman’s Textbook of Veterinary Histology.6th edn, Blackwell Publishing Ltd.

10. Gartner, L. P., Hiatt J. L.(2006). Color Textbook of Histology. 3rd. ed. Saunders Elsevier, Philadelphia.

11. Getty, R. (1975). Sisson and Grossman’s the anatomy of the domestic animals. 5th ed. Philadelphia; W.B.Saunders Co. vol 1,2: 962, 1267

12. Henk, W. G., Hoskins, J. D., Abdelbaki, Y. Z.(1986). Comparative morphology of esophageal mucosa and submucosa in dogs from 1 to 337 days of age. Am. J. Vet. Res. 12: 2658–2669.

13. Hodges, R. D. (1974). The Histology of the Fowl. London, New York,San Francisco: Academic Press.

14. Hudson, L.C.(1993). Histological identification of the striated muscle of the canine esophagus. Anat. Histol. Embryol. 22: 101 – 104.

15.Konig, H. E., Liebich H. G.(2004).Veterinary Anatomy of Domestic Animals:Textbook and Color Atlas, 1st edn, Schattauer Company, Stuttgart, Germany,

16. Langer, P.(2002). The digestive tract and life history of small mammals. Mammal Rev. 32 (2).

17. Nabipour, A., Khanzadi, S., Ghasemi, M. J. (2001). Anatomical and histological study of the esophagus of one-humped camel. J. Fac. Vet. Med. Uni.Tehran. 4:113-117.

18. Nabipour, A., Raji, A.R., Basami, M. R., Babazadeh darjazi, M. (2009). A comparative study on the histological and histochemical features of esophagus in ostrich chick. J. Vet. Res. 4:297-300.

19. Nazaralian, Y. (2000). A Guide for Successful Ostrich Breeding. (1th ed.) Nashre Eslami Farhang Malal. Tehran, Iran.

20. Nickel, R., Shummer, A., Seiferle, E.(1973). The viscera of the domestic mammals. Berlin: Verlag paul parry Co. 99, 122, 137, 147, 180

21. Popesco, P., Rajtova, V., Horak, J. (2002). A colour atlas of anatomy of small laboratory animals. Vol. 2. WB

Saunders,London

22. Saroseik, J., McCallum, R. W. (2000). Mechanism of esophageal mucosal defense. Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 14: 701 –717.

23. Slocomb, R.F., Todlunter, R.j., stick J.A.(1982). Quantative ultrastructure anatomy of esophagus in different regions in the horse, Am. J. Vet. Res. 73: 1137- 1142.