مطالعه هیستومورفولوژی زبان در دوران تکامل جنینی شترمرغ نژاد کانادایی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی تکامل ساختارهای تشکیل دهنده زبان تعداد 12 تخم شترمرغ جنین دار سالم در سنین 22،26،30 و 36 روزگی جنینی و سه قطعه جوجه یک روزه از مزرعه پرورش شترمرغ توس مشهد تهیه و به آزمایشگاه بافت شناسی منتقل گردید.پس از جدا کرده زبان از بافت های اطراف ،آن را به طور کامل از دهان خارج نموده و طبق روش های روتین تهیه مقاطع بافت شناسی از آن مقاطع طولی و عرضی تهیه و رنگ آمیزی گردید.در بررسی مقاطع بافتی مشخص گردید که نوع بافت پوششی زبان شترمرغ در سطح پشتی و شکمی از نوع سنگفرشی مطبق غیر شاخی می باشد. این بافت در سن 22 روزگی تشکیل شده بود و در سنین 30،26 و 36 و جوجه یک روزه نوع بافت پوششی تغییر نکرده بود تنها به ضخامت آن افزوده شده بود.برجستگیهای ناهموار سطح زبان نیز تنها در روزهای 22 و 26 جنینی مشاهده شدند.همواره ضخامت بافت پوششی در سطح پشتی بیشتر از سطح شکمی به نظر می رسید.از سن 22 روزگی بافت پیوندی مشاهده شد که ابتدا از نوع مزانشیمی بود و در جوجه ی یک روزه تکامل یافته بود و به متراکم نامنظم تغییر یافته بود.بافت عضلانی در سن 22 روزگی به صورت باندل های عضلات مخطط پراکنده در جهات عرضی و طولی ، در ناحیه ی سطحی بافت پیوندی مشاهده گردید که با افزایش سن بر میزان آن افزوده شده بود.در سن 22 روزگی در ناحیه عمقی بافت پیوندی مقاطعی از غضروف شفاف به صورت دو قطعه جانبی و یک قطعه میانی مشاهده شد.شروع تشکیل غدد از سن 30 روزگی بود تا سن یک روزگی به حداکثر تکامل خود رسیده بودند.پاسخ هیستوشیمیایی غدد به رنگ آمیزیهی پاس و آلسین بلو مثبت بوده و این پاسخ به پاس شدیدتر بود که نشان دهنده میزان بیشتر موسین های خنثی در ترشحات غدد می باشد.

عنوان مقاله [English]

Histomorphological and developmental study of tongue in Canadian ostrich embryo ((Struthio camelus)

نویسندگان [English]

  • A.A Mohammadpour 1
  • M Taherabadi 2
1 Professor of Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study is due to investigate the histological and histochemical properties of the tongue of the embryo and one day old ostrich chickens. Twelve eggs in various embryonic stages (22, 26, 30 and 36 embryonic days) and three one day chicks were used. The specimens from whole of tongue were collected and after preparing tissue were stained by histological staining methods include H & E,Masson trichrome, PAS and Alcian blue. Tissue sections were studied for their histological development. In results, we concluded the type of the epithelium in dorsal and ventral surface of tongue in day 22 was nonkeratinized stratified squamous epithelium. There were any changes in type of epithelium in other days, but the thickness increased due to age. In day 22 and 26 irregular bumps was seen in tongue epithelium. In all of specimens, thickness of epithelium in dorsal surface was more than ventral. The beginning of mesenchymal connective tissue was observed in 22 days of age and at the one-day old chicks was evolved and was modified dense irregular. At age 22 days, the muscle bundles scattered in directions transverse and longitudinal striated muscle, connective tissue was observed that the increase in surface area increases the rate of. 22 days of age. There were hyaline cartilage tissue sections in the deep zone of connective tissue. It was observed two side pieces and one piece in midsection. The glands began at 30-day-old and at the one-day old chicks were with a maximum evolution. Response to histochemical staining was positive for PAS and alcian blue and PAS's response was more intense, indicating higher levels of neutral mucin secretion glands.
 

1.Bacha, W and Bacha, L. (2000) Color Atlas of Veterinary Histology. Second edition. Blackwell Publishing. PP:177 – 180.

2. Carlesso Santos T., Yuri Fukuda, K., Plácido Guimarães,J., Franco Oliveira, M., Angelica Miglino, M. and Watanabe,

L.S. (2011) Light and scanning electron microcopy study of the tongue in Rhea americana. Zoolog. Sci. 28 (1): 41-46.

3. Dadras, H.(Translator), Mansouri, S.H. (Translator) (1378). Birds structure and function. Second edition. King, A.S. (Writer), Mclleland, J. (Writer). Shiraz University publication. 4. Eurell, J. A. and Brian, L.F. (2006). Dellmann's Textbook of Veterinary Histology. 6th Edition. Blackwell Publication. 1393 43 

5. Fatahian Dehkordi, R.A., Parchami, A. and Bahadoran, S. (2010). Light and scanning electron microscopic study of the tongue in the zebra finch Cardueliscarduelis (Aves: Passeriformes: Fringillidae). Slov. Vet. Res. 47 (4): 139-144.

6. Ghazi, S.R. (Translator)., Radmehr, B. (Translator)., Rashidi, H. (Translator). (1372). Embriology of Domestic Animals. First edition. Noden, D. (Writer)., Delahonta, A.(Writer). Shiraz. Shiraz University Publication.

7. Hamidi, M.S. (1380). Management and Economics of Ostrich Farming in Iran. Shams Publication.

8. McGeady, T. A., Quinn, P. J., FitzPatrick, E. S., Ryan, M. T. and Cahalan, S.(2006) Veterinary Embryology.Third Edition. Blackwell Publication.

9. Mousavi, S.M. and Ghafouri, S.A. (1378). Ostrich Farm Management. First edition. Nashre- Sepehr Publication.

10. Parchami, A and Fatahian Dehkordi, R.A. (2011) Lingual structure of the domestic pigeon (Columba Livia Domestica): A light and scanning electron microscopic studies. MEJSR, 7. (1): 81-86.

11. Samuelson, D.A. (2006). Textbook of Veterinary Histology. Third edition. W.B. Saunders Co. Ltd Publication.

12. Skieresz Szewczyk, K., Prozorowska, E. and Jackowiak, H. (2012) The development of the tongue of the domestic goose from 9th to 25th day of incubation as seen by scanning electron microscopy. MRT. 75 (11): 1564-1570.