مطالعه پراکندگی اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم (اسکریابین، 1913) به روش شناور‌سازی در گوسفندان استان مازندران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،دپارتمان انگل شناسی،

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی،دپارتمان انگل شناسی

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی،دپارتمان انگل شناسی

4 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی،دپارتمان انگل شناسی

چکیده

اورنیتو بیلارزیوز ، بیماری ناشی از کرم پهن اورنیتو بیلارزیا تر کستانیکم می باشد که موجب خسارت اقتصادی از جمله کاهش فراورده های دامی از قبیل توقف رشد،کاهش پشم،کوشت و وزن گوسفندان دامداریها می شود.هدف از مطالعه حاضر بررسی وجود انگل اورنیتوبیلارزیاترکستانیکم  و تعیین میزان آلودگی در گوسفندان استان مازندران می باشد. برای این منظور در سالهای 1384-88 تعداد 900 نمونه مدفوع گوسفند و 1200 نمونه حلزون از مناطق مختلف استان مازندران جمع آوری و تشخیص داده شد.نمونه های مدفوع به صورت تصادفی گرفته شده و با روش معمول انگل شناسی شامل روش مستقیم و کلی تون لین با استفاده از کلرور روی اشباع شده یرای شناور سازی تخم های سنگین اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم آزمایش شدند. از تعداد 900 نمونه مدفوع گوسفند که در دو فصل بهار و پاییز سالهای 84 تا 88 گرفته شد آلودگی به اورنیتوبیلارزیاترکستانیکم در مناطق بابلسر(فیروز آباد،حسن آباد،قائمیه و مطهری( ،بهشهر )کلاک و لله مرز( و بهنمیر(عزیزک) مثبت گزارش شد که درصد آلودگی در این مناطق 27 درصد بود.نمونه های فیروزآباد و بابلسر 100 درصد آلوده بودند و بیشترین تعداد تخم مشاهده شده در یه گرم مدفوع 23 عدد در منطقه قائمیه بابلسر مشاهده شد.نمونه های شهرستانهای نور،نوشهر،چالوس و جویبار منفی بودند و در مجموع میانگین کل آلودگی گوسفندان استان مازندران 15 درصد بود.از تعداد 1200 حلزون جمع آوری شده 60 درصد پلانورمیس،10 درصد لیمته آ،4 درصد سوکسینیا و 26 درصد نیزفیزا تشخیص داده شد.

عنوان مقاله [English]

A survey on Ornithobilharzia turkestanicum (Skrjabin, 1913) infection in sheep of Mazandaran province, Iran, using flotation method.

نویسندگان [English]

  • GH.R Karimi 1
  • H Paykari 2
  • GH.R Motamedi 3
  • M Abdigoudarzi 4
  • SH Rivaz 3
  • S Alamian 3
1 Paykari, H., Motamedi; Gh., Abdigoudarzi, M.; Rivaz, Sh. & Alamian, S.; Razi Vaccine and Serum Research Institute Department of Parasiology
2 Vaccine and Serum Research Institute Department of Parasiology
3 Razi Vaccine and Serum Research Institute Department of Parasiology.
4 RaziVaccine and Serum Research Institute Department of Parasiology
چکیده [English]

Ornithobilharziosis, as one of the parasitic infections, may give rise to serious economic problems in animal husbandry.The objective of the present study was determining prevalence of Ornithobilharzia turkestanium in sheep in the Mazandaran province and identify snails which could be responsible for transmission of infection animals from 2005 to 2010. A total of 900 faecal from 900 sheep herds were collected randomly and examined using Clayton lane technique. Faecal specimens were studied 15% were seen to be infected with Ornithobilharzia turkestanium. Most of the infected sheep were grown in Babolsar (Firoozabad, Hasanabad, Ghaemieh and Motahari places), Behshahr (Kalak & Lalehmarz places) and Behnamir mean while, 1200 snail samples were collected from these areas. These snails were identified as Planorbis (60%), Lymnaea gedrosiana (10%), Succinia spp. (4%) and physa spp. (26%).

1- ارفع، فریدون. (1351) کرم شناسی پزشکی. جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 77-76.
2- اسلامی‌، علی. (1377) کرم شناسی دامپزشکی. جلد اول، ترماتودها، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 136-115.
3- اسلامی‌، علی؛ سرافرازی، محمد؛ حسنی طباطبایی، عبدالمحمد. (1376) بررسی روند آلودگی با اورنیتوبیلارزیاترکستانیکم در گوسفندان جویبار مازندران، پژوهش و سازندگی شماره 135(10) صفحه 107-106.
4- حسینی، حسین؛ اسلامی‌، علی؛ حدادزاده، حمیدرضا. (1376) گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوز در گوسفندان بابلسر، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شماره 3، دوره 52 صفحه 58-53.
5- رسولی بیرامی‌، ناصر، مؤذنی جولا، غلامرضا و نوذری، نسرین. (1373) اورنیتوبیلارزیوز دام‌ها در فارس، انتشارات شبکه دامپزشکی و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس. 
6- قدیریان، اسفندیار و حقوقی، ناصر. (1351) بررسی مقدماتی درباره آلودگی گوسفندان منطقه اصفهان به ترماتودهای انگلی. نامه دانشکده دامپزشکی تهران دوره 28 شماره 3، صفحه 45 -41.
7- کریمی‌، غلامرضا، عالمیان،سعید و ریواز،شهلا.(1388) آلوده سازی حلزونهای آب شیرین منطقه شادگان به میراسیدیوم اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم در محیط آزمایشگاه، نشریه دامپزشکی پژوهش و سازندگی شماره 82، صفحه 5-1.
8- کریمی‌، غلامرضا. (1382) بررسی اپیدمیولوژی اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم در حلزون و گوسفند منطقه شادگان خوزستان. پایان نامه برای اخذ دکترای تخصصی انگل شناسی از دانشگاه شهیدچمران اهواز، شماره 8290303.
9- کریمی‌، غلامرضا، پایکاری، حبیب الله، عبدی گودرزی، محمد، عالمیان، سعید، ریواز، شهلا.(1386)مطالعه پراکندگی اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم در گوسفندان استان مازندران ، پنجمین کنگره ملی مشترک انسان و حیوانات ،دانشگاه آزاد اسلامی‌کرج، صفحه 105-104.
10- ملکی، محسن؛ عزیزالله؛ اصلانی، محمدرضا؛ حسین زاده سعید؛ سجادی، سید محمود.(1373)یافته‌های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک درباره اورنیتوبیلارزیوزیس شیوع یافته در گله‌های عشایری گوسفند و بز استان فارس، پژوهش و سازندگی شماره 24(7)، صفحه 70-66.
11- منصوریان، اله به داشت. (1371) بررسی فون حلزون‌های آب‌های شیرین ایران، پایان نامه برای دریافت Ph.D از دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران شماره 1475.

12- Abdulssalam , M. and Sarwar, M.M. (1952) Occurrence of Ornithobilharzia turkestanicum in Pakistan. , proc. 4th Pakistan sci. Conf., p.143.
13- Ale-Dawood, M. (1963) Dezful Bilharziosis Pilot Project (3rd quarterly report). School of Public Health and Reaserch Institute if Hygiene , Tehran University.
14- Al-Toma, Z. (2011) The liver cirrhosis caused by Ornithobilharzia turkestanicum in Basra governorate. Journal of College of Education, vol.1-No.5, 81-88pp. 
15- Hansen , J. and Brian, P. (1994) The Epidemioligy Diagnosis and Control of Helminth parasites of Ruminants , 2nd ed. A hand book – Kenya –FAO , ILRAD. 
16- Machattie , C.A. (1936) A Preliminary note on the life history of Schistosoma turkestanicum skrjabin 1913. Transnaction of the royal society of Tropical Medicine and hygiene vol.30., 115-128.
17- Massoud , J. (1973) Studies on the schistosomes of domestic animals in Iran. I.observation on the Ornithobilharzia turkestanicum (skrjabin , 1913) in Khoozestan. Journal of Helminthology, 47:2 , 165-180 London,U.K.
18- Massoud , J. (1974) The effect of variation in miracidial exposure dose on laboratory infection of Ornithobilharzia turkestanicum in Lymnaea gedrosiana. Journal of Helminthes. 48, 139-144.
19- Skerman , K.D. and Hilard, J.J. (1967). A hand book for studies of Helminth parasites of Ruminants. Neareast Animal Health institute, Tehran. Hand book No2. Rome: Food and Agricaltural organization of the united nation. Pp.c.v. ,p.1. andc.1,p.3.
20- Soulsby, E.J.L. (1982) Helminthes, Arthropods and protozoa of Domesticated animals , 7th edition , Bailliere Tindall. Londen, pp. 71-82.
21- Urquhart, G.M., Armour, J. Duncan, A.M. and Jennings, F,W. (1987). Veterinary Parasitology. Long man scientific and Technical, England, pp.111.115.
22- Yamaguti, S. (1958). Systema Helminthum: The digenic trematodes of vertebrates. University Medical School Okayama, Japan. Pp.939-940.