مقایسه تغییرات سیتوکین‌های پیش‌التهابی و ارتباط آنها با شاخص‌های خون در گاوهای سالم و آلوده به تیلریاآنولاتا در شهرستان ارومیه

نویسندگان

1 دانش آموخته دامپزشکی،دانشگاه ارومیه،صندوق پستی 1177،ارومیه،ایران

2 علوم بالینی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ارومیه،صندوق پستی 1177،ارومیه،ایران

3 علوم بالینی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ارومیه،صندوق پستی 1177،ارومیه ،ایران

چکیده

تیلریوز بیماری تک یاخته ای خونی و لنفوسیتی بوده که علائم آن تب،زردی،کم خونی و مرگ در گاو دیده می شود. در بروز علائم بیماری واکنش التهابی نقش داشته که خود وابسته به تولید شاخص های پیش التهابی است.در سال 1390 تعداد 26 و 68 راس گاو سالم و بیمار پس از انجام معاینات بالینی و انگل شناسی انتخاب گردیدند و شاخص های هماتولوزی و ایمونولوزی اندازه گیری شدند. ابتدا پارازیتمی در خون محیطی گاوهای بیمار تعیین شده و سپس خون وریدی حاوی EDTA برای تعیین مقادیر هماتوکریت،هموگلوبین،تعداد لکوسیتها،میزان پارازیتمی و نیز نمونه سرم برای اندازه گیری مقادیر IL-3 و IL1 -β، و TNF-α جمع آوری شدند.نتایج به دست امده با مقادیر پارامترهای فوق الذکر در گاوهای سالم و فاقد آلودگی مقایسه شدند.برحسب تعداد اریتروسیت های حاوی انگل تیلریا مشاهده شده در هر شان میکروسکوپی (1-5 ،6-10 ،11-20 درصد گلبول های قرمز) دامهای مبتلا بع سه گروه پارازیتمی خفیف،متوسط و شدید تقسیم شدند.پراکندگی و درصد گاوهای با پارازیتمی خفیف،متوسط و شدید شامل 53 راس(77.9) آلودگی خفیف ، 9 راس(13.3%) متوسط و 6 راس (8.8%) شدید بودند.بر این اساس بیشترین تعداد دام های مبتلا در روه با آلودگی خفیف و کمترین تعداد در گروه با آلودگی شدید قرار داشتند که این اختلاف بین گروه های پارازیتمی معنی داری بود(P<0.01). کمترین درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین و نیز بالاترین غلظت IL-3 و IL1 -β، و TNF-α و بیشترین تعداد لکوسیت ها در آلودگی شدید به تیلریا مشاهده شدند ،ولی تعداد مونوسیتها در آلودگی متوسط بیشتر بودند.کمترین تعداد برای لکوسیتها و پایین ترین غلظت IL-3 و IL1 -β، و TNF-α در آلودگی خفیف مشاهده شدند. در مجموع دامهای تحت مطالعه، میانگین درصد هماتوکریت و هموگلوبین با افزایش شدت آلودگی کاهش یافته و برعکس تعداد لکوسیت ها و غلظت سیتوکین های پیش التهابی می یابند.آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری تعداد لنفوسیت ها و مونوسیت ها و نیز مقادیر شاخص های پیش التهابی گروه های گاو با آلودگی های خفیف ،متوسط و شدید را در (P<0.05) و(P<0.01) نشان داد. حداقل غلظت سیتوکین های پیش التهابی در گروه کنترل و حداکثر آنها در گروه با آلودگی شدید به تیلریا مشاهده گردید بین درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین با شاخص های پیش التهابی ارتباط معکوس و معنی دار (P<0.01) بوده و بین شاخص های پیش التهابی ارتباط مستقیم و معنی دار (P<0.01) مشاهده شد.شاخص های پیش التهابی با تمامی پارامترهای خون به استثنا درصد هماتوکریت و هموگلوبین در ارتباط بودند.بالاترین ضریب همبستگی بین شاخص های پیش التهابی (r-0.89) و پایین ترین آنها بین پارامترهای لکوسیتی (r-0.22) دیده شدند.نتیجه اینکه سیتوکین های پیش التهابی پاسخی مناسب در عفونتهای تیلریا بوده و می توانند نشانگرهای مناسبی در ارزیابی مبتلا به تیلریا آنولا تا باشند. 

عنوان مقاله [English]

Comparison of the pre-inflammatory cytokin changes and their relationships with hematological parameters in healthy and infected cows with Theileria annulata in Urmia

نویسندگان [English]

  • A Babapour 1
  • R AliGholi 2
  • S Asri Rezaei 3
1 Vet. Graduated, Vet. College, Urmia University,P.O.Box 1177, Urmia, Iran
2 Clinical Sci, Vet. College, Urmia University,P.O.Box 1177, Urmia, Iran
3 Clinical Sci, Vet. College, Urmia University,P.O.Box 1177, Urmia, Iran
چکیده [English]

Theileriosis is one of the erythrocyte and lymphocyte parasitic disease in cows which characterized by fever, jaundice, anemia and death. Theileriosis due to Theilaeria annulata is the results of an inflammatory response in animals body that directly related to pre-inflammatory parameters. The amounts of these parameters were investigated in 26 and 68 healthy and infected cows to Theilaeria annulata, respectively, in Urmia 2012. Theileria infection was confirmed in the clinical and parasitological examinations and parasitemia were determined in peripheral blood smear. Jugular whole blood were prepared to evaluate hematocrit, hemoglobin, white cell count (WCC), differencial count, and serum for TNF، IL1B and IL3. The results were compared with healthy and non- parasitemic cows. The number of 1-5, 6-10 and 11-20 infected erythrocytes was classified as benign, moderate and severe parasitemia, respectively. The number of benign, moderate and severe parasitemin were 53 (77.95%), 9 (13.3%) and 6 (8.8%), respectively. Chi-Square test showed significant differences (P<0.05) among 3 groups with the highest and lowest infection were found in benign and severe parasitemia. The lowest percentage of PCV and Hb concentration and highest concentrations of TNF، IL1B, IL3 and leucocytes were found in severe infection to theileria, but monocytes were high in moderate group. The lowest leucocytes monocytes and low concentration of TNF، IL1B and IL3 were observed in benign infection. Mean PCV and Hb decreased, while WCC, TNF, IL1B and IL3 increased from benign to severe infection. ANOVA showed significant differences in lymphocytes, monocytes (P<0.05), TNF, IL1B and IL3 (P<0.01) from benign to severe infection. The minimum concentrations of TNF, IL1B and IL3 were in control animals and the maximum in severe infected cows. There were significant negative correlations between PCV, Hb and pre-inflammatory parameters and significant positive correlations among TNF, IL1B and IL3 (P<0.01). With the exception of PCV and Hb pre-inflammatory parameters were correlated with blood parameters. The highest correlations were observed among pre-inflammatory parameters (r=0.89) and the lowest in leucocytic parameters (r=0.22). In conclusion, the pre-inflammatory parameters are affected in theileria infection and could consider as the indices in cows infected with Theileria annulata

1- ابوالعباس،ک (1389). ایمنولوژی سلولی و مولکولی.انتشارات ارجمند،چاپ اول،ویراست ششم،صفحات 379-380
2- نظیفی، سعید: رضوی، سیدمصطفی: مقدم، معدی: فرش نشانی فاطمه (1388). مطالعه ارتباط پارازیتمی‌با پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاوهای مبتلا به تیلریوز ناشی از تیلریا آنولاتا. مجله دامپزشکی ایران، شماره 24، صفحات 79-70. 
3- ‌هاشمی‌فشارکی، رضا (1365). تیلریوز گاوی در ایران، صفحات: 96-21 (انتشارات مؤسسه رازی، سازمان تحقیقات کشاروزی و منابع طبیعی دامپزشکی اکسیر، تهران).

4- Arai, K.I.; Lee, F.: Miyajima, A.; Miyatake, S.; Arai, N. (1991). Cytokines: coordinators of immune and inflammatory responses. Annu Rev Biochem 59, 783-836.
5- Crosier, P.S. and Clark, S.C. (1992). Basic biology of the hematopoietic growth factors. Semin Oncol 19, 349- 61.
6- Dhar, S.; Malhotra, D.V.; Bhushan, C.; Gautam, O.P. (1987). Chemotherapy of Theileria annulata infection with buparvaquone. Vet. Rec., 119: 635-636.
7- Dinarello, C.A. (1992). Reduction of inflammation by decreasing production of interleukin-1 or by specific receptor antagonism. Int J Tiss Reac 14: 65-75.
8- Feldman, B. V., Zinkl, N.C.; Jain G.J. (2000). Schalm, S. Veterinary Hematology, 5th ed., pp: 1152-1159, (Williams and Wilkins. Philadelphia). Gabay, C., Kushner, I., 1999, Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. N Engl J Med 340, 448-454.
9- Gabay, C. and Kushner, I. (1999). Acute-Phase Proteins and Other Systemic Responses to Inflammation. N Engl J Med; 340: 448-454.
10- Glass, E.; Craigmile, S.; Springbett, A.; Preston, P.M.; Kirvar, E.; Wilkie, G.; Eckersall, P.D.; Hall, F.R.; Brown, C.G. (2003). The protozoan parasite, Theileria annulata, induces a distinct acute phase protein response in cattle that is associated with pathology. J. Parasitol, 33: 1409-1418.
11- Habibi, G.R.; Esmaeil Nia, K.; Bozorgi1, S.; Hashemi-Fesharki, R.; Bordbar, N. (2009). Semi-quantitative Analysis of Expression of Various Genes in relation to Possible Markers for Theileria annulata Attenuation. Archives of Razi Institute, 64: 9-17.
12- Hooshmand-rad, P. (1984). Blood protozoan disease of ruminants. Bull. Off. Int. Epiz., 81: 779-792.
13- Jubb, K.V.F., Kenedy, P.C.; Palmer N. (1991). Pathology of Domestic Animals. 4th Edn. Vol 3, Academic Press. California, pp. 251-255.
14- Nazifi, S.; Razavi, S.M.; Reiszadeh, M.; Esmailnezhad, Z.; Ansari-Lari, M. (2010). Diagnostic values of acute phase proteins in Iranian indigenous cattle infected with Theileria annulata. Veterinarski Archiv 80: 205-214, 
15- Omer, O. H.; Haroun, E. M.; Mahmoud, O. M.; Abdel-Magied, E. M.; El-Malik, K. H. and Magzoub, M..(2003). Parasitological and Clinico-pathological Profiles in Friesian Cattle Naturally Infected with Theileria annulata in Saudi Arabia. J. Vet. Med. B 50, 200–203. 
16- Omer, O. H.; Mahmoud, O. M.; Haroun, E. M.; Hawas, A. and Sweeney, D. (2002). Haematological Profiles in pure bred cattle naturally infected with Theileria annulata in saudi Arabia. J. Vet. Parasitol, 107: 161-168.
17- Radostits, M.; Gay, C. C.; Blood, D. C. and Hinchcliff, W. (2007). Veterinary Medicin, 9th Edn., (W. B. SAUNDERS).
18- Ramin, A.G.; Asri-Rezaie, S.; Hemati, M.; Eftekhari, Z.; Jeloudary, M.; Ramin S. (2011). Evaluation of the erythrocytes and leucocyte alterations in cows infected with Theileria annulata. Acta Veterinaria, 61: 567-574,
19- Schrader, J.W. (1994). Interleukin-3. In: The Cytokine Handbook. Ed: Thomson A., Academic Press, San Diego, CA.
20- Shiono, H.; Yagi, Y.; Chikayama, Y.; Miazaki, S.; Nakamura, I. (2002). Oxidative damage and phosphatidylserine expression of red blood cells in cattle experimentally infected with Theileria sergenti. Parasitol Res, 89: 228-234.
21- Shiono, H.; Yagi, Y.; Chikayama, Y.; Miyazaki, S.; Nakamura, I. (2003). The influence of Oxidative bursts of Phagocytes on red blood cell oxidation in anemic cattle infect with Theileria sergenti. Free Radic Res., 37: 1181-1189.
22- Shiono, H.; Yagi, Y.; Kumar, A.; Yamanaka, M. (2004). Accelerated binding of autoantibody to red blood cells with increasing anaemia in cattle experimentally infected with Theileria sergenti. J. Vet. Med. B infect Dis. Vet. Public Health, 51: 39-42. 
23- Stockham, S.L.; Kjemtrup, A.M.; Corad, P.A.; Schmidt, D.A.; Scott, M.A.; Robinson, T. W. (2000). Theileriosis in a missouri Beef Herd Caused by Theileria buffeli: Case Report, herd investigation and experimental Transmission. J. Vet Pathol, 37: 11-21.
24- Warren, J.S. (1990). Interleukins and tumor necrosis factor in inflammation. Crit Rev Clin Lab Sci 28: 37-59.
25- Yagi, Y.; Thoongnon, P.; Shiono, H.; Chikayama, Y. (2002). Increase in oxidized proteins in Theileria sergenti-infected erythrocyte Membrane. J. Vet. Med. Sci., 64: 623-5.