مطالعه تکوین ساختار بافتی صلبیه و قرنیه چشم در جنین شترمرغ نژاد کانادایی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استاد گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

باتوجه به ارزش اقتصادی بسیار بالای شترمرغ، برای ارتقای هرچه بیشتر صنعت پرورش این حیوان و افزایش بهره وری ، داشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف علمی از جمله شناخت دقیق ساختارهای بافتی ارگان های بدن این حیوان ضروری  به نظر می رسد. چشم شتر مرغ از نظر قرنیه نزدیک ترین چشم به انسان است و به علت خصوصیات آناتومیکی مشابه می تواند در پیوند قرنیه انسان از قرنیه شتر مرغ استفاده شود. جهت این تحقیق از تعداد 12 عدد تخم شترمرغ نطفه دار سالم در سنین 22، 26، 30و 36 روزگی جنینی و سه قطعه جوجه یک روزه استفاده شد. جهت بررسی بافت شناسی مقاطعی از کل چشم گرفته شد و به روش هماتوکسیلین ائوزین و ماسون تری کروم رنگ آمیزی گردید. سپس در سنین مختلف لایه های مختلف صلبیه و قرنیه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادکه در 22 روزگی جنینی هر سه لایه اصلی چشم ( فیبروزی، عروقی و عصبی) تشکیل شده است. همچنین در صلبیه علاوه بر بافت همبند مزانشیمی، غضروف شفاف هم مشاهده گردید. با افزایش سن در سنین بالاتر قطر این غضروف افزایش یافته بود و به صورت بند بند در اطراف چشم مشاهده گردید در قسمت قدامی صلبیه، در محل اتصال آن به قرنیه بافت استخوانی وجود داشت که این بافت در شترمرغ در سن 30 روزگی مشاهده و در سنین بالاتر تکمیل گردیده بود. در سن 22 روزگی قرنیه از بافت پوششی نازکی تشکیل شده بود که بافت آن از نوع سنگ فرشی غیر کراتینه و چند لایه به نظر می رسید. تعداد لایه ها ی بافت پوششی حداکثر 2 تا 3 لایه به نظر می رسید که با افزایش سن بر تعداد لایه های آن افزوده گردید. استرومای قرنیه بسیار وسیع بود و غشای بومن نامشخص بود. غشای دسمه در سن 22 روزگی به طور ضعیفی مشخص بود که به صورت چین خورده دیده شد. همچنین داخلی ترین لایه قرنیه که اندوتلیوم می باشد مشاهده شد که از نوع مکعبی ساده تعیین گردید. با افزایش سن اپیتلیوم قرنیه ضخیم تر و بر تراکم الیاف استروما افزوده شده بود و غشاهای بومن و دسمه مشخص شده بودند.

عنوان مقاله [English]

Histological and developmental study of sclera and cornea in Canadian ostrich embryo (Struthio camelus)

نویسندگان [English]

  • Rezaei S. 1
  • A.A. Mohammadpour 2
1 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Professor of Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Due to the high economic value of ostrich and the farming industry to further promote increased productivity, knowledge in different fields of science, including detailed knowledge of tissue structures vital organs from this animal looks. Ostrich’s eye is the cornea closest to the human eye because of the same anatomical features of the human cornea, corneal transplantation can be used ostrich. In this study, 12 healthy fertile ostrich eggs, ostrich farms in Mashhad birch ages 22, 26, 30 and 36 days of embryonic and three-day-old chicks were collected and sent to the histology lab. Histological evaluation of the whole eye sections were stained by hematoxylin and eosin and masson trichrome. The sclera and cornea were studied at different ages in different layers. The results showed that the three main layers of the eye at embryonic day 22 (fibrosis, vascular and nerve) was formed. In addition to the scleral tissue were also observed in mesenchymal hyaline cartilage. At older ages, the cartilage thickness increased with age and was found as articulated around the eyes. There was bone tissue in anterior part of the sclera at the junction of the cornea. It was observed in age of 30 days old and was developed in older. At the age of 22 days, the corneal epithelium was composed of a thin tissue of non-keratinized stratified squamous seemed. Up to 2 to 3 layers of the epithelium layer seemed to increase with age the number of layers that have been added. Stroma was extensive and Bowman’s membrane was uncertain. Descemet membrane at 22 day of age was weakly identified and was seen as folded. Corneal endothelium was the innermost layer, which is seen as a simple cuboidal epithelium. With increasing age, the corneal epithelium was thicker and the fiber density was increased in stoma and Bowman and Descemet membranes were identified.


1- Ainsworth, S.J., Stanley, R.L., and Evans, D.J.R.( 2010) Developmental stages of the Japanese quail. J. Anat. 216: 3–15.
2- Caprette, C., Lee, M., Shine, R., Mokany, A., and Downhower, J.( 2004). The origin of snakes (Serpentes) as seen through eye anatomy. Biol. J. Linn. Soc. 81: 469–482.
3- Dadras, H.(Translator), and Mansouri, S. H .(Translator).(1378). Birds Structure and Function. Second edition. A. S. King(Writer), J. Mclleland(Writer). Shiraz. Shiraz university pub; 1378.
4- Dyce, K. M., Wolfgang, O., and Wensing, C. J. G.(2010). Textbook of Veterinary Anatomy. Fourth edition. Penny Rudolf publication.
5 - Elizabeth, A., and Frye, F.L.(2001) Comparative Veterinary Histology: with clinical correlates. Second Edition, Manson Publishing L.td.PP:236.
6- Eurell, J. A., and Brian, L.F.(2006). Dellmann's Textbook of Veterinary Histology. 6th Edition. Blackwell Publication.
7- Franz-Odendaal, T.A.( 2008). Toward understanding the development of scleral ossicles in the chicken, Gallus gallus. Dev. Dyn. 237:3240–3251.
8- Franz-Odendaal, T.A., and Hall, B.K.(2006). Skeletal elements within teleost eyes and a discussion of their homology. J. Morphol. 267: 1326–1337.
9- Franz-Odendaal, T.A., and Vickaryous, M.K.(2006). Skeletal elements in the vertebrate eye and adnexa: morphological and developmental perspectives. Dev. Dyn. 235: 1244–1255.
10- Gage, P.J., Rhoades, W., Prucka, S.K., and Hjalt, T.( 2005). Fate maps of neural crest and mesoderm in the mammalian eye. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 46: 4200–4208.
11- Ghazi, S.R.(translator), Tajalli, M.(translator), and Gholami, S.(translator)(1996). Anatomy of the Domestic Birds. First edition. Nickel R(Writer), Schummer A(Writer), Seiferle E(Writer). Shiraz. Shiraz university pub. PP: 321-332.
12- Hall, M.I.(2005) The roles of function and phylogeny in the morphology of the diapsid visual system. PhD dissertation. Stony Brook, NY: Stony Brook University.
13- Hall,M.I., and Ross, C.F. (2007) Eye shape and activity pattern in birds. J Zool. 271: 437–444
14- Hamidi, M.S.(1380). Management and Economics of Ostrich Farming in Iran. Shams Publication.
15- Johnston, M.C., Noden, D.M., Hazelton, R.D., Coulombre, J.L., and Coulombre, A.J.( 1979). Origins of avian ocular and periocular tissues. Exp. Eye Res. 29: 27–43.
16- Le Lievre, C.S., and Le Douarin, N.M. (1975). Mesenchymal derivatives of the neural crest: analysis of chimaeric quail and chick embryos. J. Embryol. Exp. Morphol. 34: 125–154.
17- Lopes, V.S.,Wasmeier, C., Seabra, M.C., and Futter, C.E.(2007). Melanosome maturation defect in Rab38-deficient retinal pigment epithelium results in instability of immature melanosomes during transient melanogenesis. Mol. Biol. Cell .18: 3914–3927.
18- Nasr, J.(1390). Commercial Ostrich Production Manual. 3th Ed. Noorbakhsh publication.
19- Ohadinia, H.(1387). Practical Guide for Ostrich Breeding and Illnesses. Tehran. Elm va qalam Pub.
20- Pigatto, J.A.T. et al.(2009). Scanning electron microscopy of the corneal endothelium of ostrich. Ciência Rural, Santa Maria, 39: 926-929.
21- Ross, C.F., Hall, M.I., and Heesy, C.P. (2007) Were basal primates nocturnal? Evidence from eye size and shape. In Primate Origins and Adaptations (eds Ravosa M, Dagosto M), pp. 233–256. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
22- Stewart, P.A., and McCallion, D.J.(1975). Establishment of the scleral cartilage in the chick. Dev. Biol. 46: 383–389.
23- Thompson, H., Griffiths, J.S. , Jeffery, G. I., and McGonnell, M.(2010). The retinal pigment epithelium of the eye regulates the development of scleral cartilage . Dev. Biol.347:40-52.
24- William, J., and Linda, M.(2012). Color Atlas of Veterinary Histology .Third edition. Wiley-Blackwell (an imprint of John Wiley & Sons Ltd) Publication.
25- Zohari, M.A.(1390). Poultry Meat Production. Tehran. Tehran University.