بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلوز در جمعیت گوسفند و بز استان مازندران طی سال های 1385 تا 1389

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی علوم دامی ، آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی مازندران

2 دکترای تخصصی تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور ، استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 دکترای دامپزشکی ، مدیریت اداره کل دامپزشکی مازندران

چکیده

به منظور بررسی شیوع سرمی و تعیین کانون اشاعه بیماری بروسلوز در جمعیت دامی مناطق مختلف استان مازندران، در مدت پنج سال (1389- 1385)، از 4845 راس گوسفند و بز شهرستان های مختلف استان خون گیری  به عمل آمد. با توجه به شرایط اقلیمی، تراکم و پراکندگی جمعیت دامی استان، اطلاعات مربوط به دامدارانی که به دلیل بروز بیماری و یا عوارض ناشی از آن در دام جهت تشخیص، مداوا و یا دریافت غرامت به شبکه های دامپزشکی شهرستان های مختلف استان مراجعه کرده بودند، جمع آوری و از همه دام های بیمار و به صورت تصادفی از دیگر دام های موجود در اطراف کانون آلودگی، نمونه خون اخذ شد. پس از جداسازی سرم، آزمایش رزبنگال به عنوان آزمون اولیه تشخیصی بر روی تمام نمونه ها انجام و سپس جهت تشخیص قطعی بیماری، آزمایشات رایت و دو مرکاپتواتانول بر روی سرم های مثبت انجام شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد تعداد 457 نمونه و یا به طور میانگین 44/9 درصد از کل سرم های آزمایش شده، در تست تکمیلی مثبت می باشند. در بین مناطق مختلف استان، شهرستان ساری با 35/15 درصد آلودگی، بیشترین میزان دام حامل را به خود اختصاص داده و کانون اصلی شیوع بیماری در استان می باشد. شهرستان های نور، نوشهر- چالوس و بابل هم به ترتیب با 09/14 ، 02/13 و 01/12 درصد در رتبه های بعدی آلودگی قرار داشته و البته در این مدت، شهرستان جویبار حداقل آلودگی (84/0 درصد) را داشته است. به نظر می رسد بالا بردن سطح آگاهی دامداران و جلوگیری از واردات و کشتار غیر مجاز دام آلوده، پوشش کامل واکسیناسیون و مطالعه اثر بخشی آن در حیوانات تلقیح شده، نقش بسزایی در پیشگیری و کنترل این بیماری در جمعیت دامی استان ایفا نماید.  

عنوان مقاله [English]

Detection of bluetongue virus in aborted lamb fetuses in Chaharmahal va Bakhtiari and Isfahan provinces, by RT-PCR method

نویسندگان [English]

  • A.R. Sadeghi 1
  • V. Rezaeipour 2
  • M. Mokhtari Sangcheshmeh 3
1 Master of Animal Science , Mazandaran Central Laboratory of Veterinary Organization , Sari , Iran.
2 Assistance Professor of Animal Science , Islamic Azad University , Qaemshahr Branch , Qaemshahr , Iran
3 Manager of Mazandaran Veterinary Organization , Sari, Iran.
چکیده [English]

To consider of seroprevalence and to determine the focus of Brucellosis propagation in domestic animal population of different regions of Mazandaran Province, within 5 years (2006- 2010), blood samples of 4845 numbers of sheep and goats of different districts of the province were taken. Due to continental situations, aggregation and dispersion of domestic animal population of the province, we gathered information from ranchers who had come to veterinary networks of different districts of the province to diagnosis, treatment and the get the compensation for accession and complication of the disease. We also took blood samples from all sick animals and we did random sampling for other livestock existing around contamination focus point. After serum separation, Rose Bengal test was done for all samples as the primary recognizing test, and then Right and 2-Mercaptoethanole test were done on positive serums to make the final diagnosis. The results obtained from this research showed that 457 of all tested serum samples (9.44 %) were positive in supplementary test. Among all regions of the province, Sari district with 15.35 % of contamination, allocates the most amounts of reactor livestock to itself, and is the main focus point of disease outbreak in the province. Districts such as Noor, Nowshahr- Chaloos and Babol with 14.09, 13.02 and 12.01 percent are in next ranks of contamination, respectively. Also, at this time, Juibar district had the least contamination (0.84 %). It seems that ranchers raise awareness and prevent the import and impermissible slaughter of contaminated animals, vaccination for all domestic animals and studies its portion effect in vaccinated animals, have an important role in control and prevention of brucellosis disease in domestic animal population of Mazandaran province.  

- پاکزاد، پ. (1385): اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی. چاپ دهم، انتشارات نور دانش، صفحه 150- 141

2- پورکریم، م. ذوقی، ا. (1387): سروباکتریولوژی بروسلوز دامی- انسانی در استان بوشهر. دوفصلنامه طب جنوب، سال دوم، 1: صفحه 58- 54

3- تاج بخش، ح. (1385): باکتری شناسی عمومی. چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 698- 694

4- دستورالعمل اجرایی مبارزه با بروسلوز دامی (1384)، معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور. شماره 12687/43

5- دوماری، ح. (1388): بررسی سرمی بیماری بروسلوز در گاوهای شهرستان جیرفت. مجله تحقیقات دامپزشکی، صفحه 236- 233

6- ذوقی، ا. (1368): اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر. چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، صفحه 220- 202

7- قاسمی، ب. محمدیان، ب. صوفی مجید پور، م. (1382): بررسی اپیدمیولوژی بیماری بروسلوز انسانی و دامی در استان کردستان در سال 80- 1376. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال هشتم، 2: صفحه 32- 23

 

8- Bokaie, S., Heydari Latibari, S., Abbaszadeh, S., Mousakhani, H., Rabbani, M., Sharifi, L., (2009):  Ecological study of brucellosis in humans and animals in Khoy, a mountainous District of the IR. of Iran. Iranian Journal of Microbiology. 1 (4): 14- 17

9- Corbel, M. J., (1991): Identification of dye sensitive strains of Brucella melitensis. Journal of Clinical Microbiology. 22 (5): 1066- 1068

10- Delpy, I. P., Kaveh, M., (1945): The occurrence of brucellosis in Iran. The isolation of the causative agent of contagious abortion in cattle. Review, Journal of Faculty of Veterinary Medicine of University of Tehran. 1 (1): 21- 29

11- Ellis, H., (2006): Sir David Bruce, a pioneer of tropical medicine. British Journal of Hospital medicine. 67 (3): 158

12- Eshchary, Y., Shereyer, P., Caspi, E. (1980): Brucella septicemia in pregnancy case report. Europian Journal of Opestetrics Gynecology Report. 16: 33- 51

13- Gerald, L., Mandel, E. J.,  Bannet, R. D., (2000): Principles and practice of infectious diseases. 5th edition. Churchill livingstone, New york. 2386- 2391 

14- Hasanjani Roushan, M. R., Mohrez, M., Smailnejad Gangi, S. M., Soleimani Amiri, J., Hajiahmadi, M., (2004): Epidemiological features and clinical manifestations in 469 adult patients with brucellosis in Babol, Northern Iran. Epidemiology Infection. 132: 1109- 1114

15- Jordi, S., Ramin, P., Pere, G. A., (2000): seroepidemiological study of brucellosis in a rural endemic area. Journal of Clinical Microbiology. 74- 78

16- Larsen, H., (1992): Letters from abroad to Professor dr. med. Bernhard Bang, Copenhagen. History of veterinary medicine. 17 (1–2): 1- 5

17- Nicoletti, P., (1991): Brucella. Diagnostic procedures in veterinary bacteriology and mycology. 5th edition. Lee and Febiger, London, UK. 123 - 142

18- Nielsen, K., (2002): Diagnosis of brucella by serology. Veterinary microbiology. 90: 447- 459

19- Refai, M., (2002): Incidence and control of brucellosis in the Near East region. Veterinary microbiology. 90 (1- 4): 81- 110

20- Rezaei- Sadaghiani, R., Zowghi, E., Marhemati- Khamene, B., Mahpeikar, H. A., (1996): Brucella melitensis infection in sheep- dogs in Iran. Archives of Razi Institute. 46/47: 1- 7

21- Samaha, H., Mohamed, T. R., Khoudair, R. M., Ashour, H. M., (2009): Serodiagnosis of brucellosis in cattle and humans in Egypt. Immunobiology. 214: 223- 226

22- World Health Organization. (1997): Fact sheet N173. World Health Organization, Geneva, Switzerland.