مطالعه ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی کبد، طحال و لوزالمعده در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار گروه دامپزشکی واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانش آموخته دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 دانشجوی دکتری آناتومی و جنین‌شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده

مرغان مروارید متعلق به رده پرندگان قرقاول می باشند. کبد به عنوان بزرگترین غده بدن، لوزالمعده بخاطر ترشحات گوارشی و همچنین طحال به این دلیل که بزرگترین عضو لنفاوی بدن بالغین است در بدن پستانداران و پرندگان دارای اهمیت می باشند. از آنجا که در بعضی پرندگان تفاوت هایی بین گونه ها و بین دو جنس در این اعضا مشاهده می شود ونیز تحقیقات برروی بعضی از پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید تاکنون انجام نشده است، ریخت شناسی و بافت‌شناسی این اعضا در مرغ مروارید مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شد وکبد، کیسه صفرا، لوزالمعده و طحال آنها مورد مطالعه ریخت شناسی قرار گرفت، سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه‌ها به روش هماتوکسیلین و ائوزین (H & E) رنگ آمیزی شدند. نتایج ریخت شناسی و بافت شناسی در اساس مشابه سایر پرندگان بود، با این تفاوت که در لوزالمعده قطعه تحتانی بلندتر و باریکتر از قطعه پشتی است. در مطالعه بافتی نیز سلول‌های کوپفر دردیواره سینوزوئیدهای کبدی بندرت وجود دارد، همچنین در دیواره کیسه صفرا علاوه بر بافت پوششی استوانه ای ساده بافت پوششی استوانه ای شبه مطبق نیز مشاهده شد. نتایج آزمون T Student در کبد، طحال و لوزالمعده نشان داد تفاوت معنی‌داری بین اندازه این اعضا در دو جنس وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and histological study of the liver, spleen and pancreas in Guinea fowl

نویسندگان [English]

  • J. Pourhaji Motab 1
  • P. Abbaszadeh 2
  • S.R. Touni 3
1 Assistant professor. Department of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University,Garmsar, Iran.
2 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Garmsar branch,Garmsar, Iran.
3 Ph.D Student of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia ,Urmia, Iran.
چکیده [English]

Guinea fowls belong to the pheasant’s category. Liver is the largest gland in the body, pancreas for digestive secretions and also spleen is of a importance as it is the largest lymphatic gland in adult mammals and poultry. As there are some differences in species and the two sex in these organs, and also there are not any research done on pheasant’s category like guinea fowl, these organs were studied morphologically and histologically. For this study 20 adult male and female guinea fowl were selected and their liver, gall bladder, pancreas, spleen were morphologically studied, then tissue samples were taken. Samples were obtained, using Haematoxylin and Eosin Stain Kit. Morphological and Histological results were basically the same as other poultry with this difference that in pancreas ventral lobe is longer and thinner that the dorsal lobe. In histologic study kupffer cells are rarely exist in hepatic sinusoid’s wall, also in the gall bladder’s wall in addition to the  simple columnar epithelium, pseudo-stratified columnar epithelium was seen. T student result in liver, spleen and pancreas suggest that there is no significance difference in the size of males and females in  this organs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Histology
  • liver
  • Spleen
  • PANCREAS
  • Guinea fowl
1- پوستی، الف.، ادیب مرادی، م.، فضیلی، الف. (1387). بافت شناسی مقایسه ای. چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 316 ،309، 193.
2- رضائیان، م. (1377). بافت شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 243-233.
3- رضائیان، م. (1385). بافت شناسی طیور. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 29-25،146-150.
4- شمسائی، الف. (1371). مرغان مروارید. چاپ اول، انتشارات تحقیقات کشاورزی کشور، صفحات: 40-1. 

5- Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G. (2010) Text book of Veterinay Anatomy. Fourth Edition, Sunders Company, Philadelphia. 798-799.
6- Getty, R. Sisson and Grossman’s. (1975) The Anatomy of the Domestic Animals. Volume 2. Fifth Edition, Sunders company, Philadelphia.1878-1880.
7- Grau, H. (1943) Anatomie der Hausvogel. In: Ellenberger – Baum’sHandbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere (O. Zietzschmann,R. Ackerknecht, and H. Grau, eds). Berlin: Springer –Verlag.
8- Hodges, R.D. (1974) The histology of the fowl. London and New york: academic press.
9- Kausar, R., Sarwar Qureshi, A., Masood, A. (2010) Gross Anatomical Studies of Digestive System of Japanese Quails (Coturnix japonica) of Different Age Groups. Pakistan Journal of Zoology, 42(6): 839-841.
10- King, A.S. and Mc Lelland, J.(1984) Birds their strucure and function. Bailliere Tindall. London. 121- 130.
11- Mot, M. (2009) Morphological aspects of digestive appartus partridge and dove. Lucrari Stiintifice Medicina Veterinara, XLII (2): 338-340.
12- Mot, M. (2011) Morphological aspects of digestive appartus to owl (ASIO FLAMMEUS) and falco cherrug. Lucrari stiinifice medicina veterinary, XLIV(2):192-195.
13- Nasu, T. Shimizu, K. Nakai, M. (1992) Morphological study of the dove spleen. Poultry Science, 1992 Sep.71(9):1527-1530.
14- Nickel, R. and Schummer, A. (1977) Anatomy of the domestic birds.Verla Paul Parey. Berlin: 85- 94.
15- Sultana, N. Khan, M. Z. I. Wares, M.A. Masum, M.A. (2011) Histomorphological study of major lymphoid tissues in indigenous ducklings of Bangladesh. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine. 9(1): 53–58.
16- Yovchev, D., Dimitrov, R., Kostov, D., Vladova, D. (2012) Age Morphometry of some internal organs in common pheasant. Trakia Journal of Sciences. 10(3): 48-52.