بررسی مقایسه ای محیط کشت بروسلا آگار دیفکو(BD) با محیط گلیسرول دکستروز آگار جهت تولید واکسن 1 Rev

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش تولید واکسنهای بروسلوز

چکیده

کنترل و ریشه کنی بیماری بروسلوز در ایران مبتنی بر واکسیناسیون دام های حساس با  واکسن 1 Rev است. این واکسن با استفاده از محیط های کشت بروسلا آگار تجاری تولید می شود که به دلیل تحریم های اقتصادی، واردات این محیط کشت به سختی و با قیمت های بسیار گزاف امکان پذیر می باشد، لذا با توجه به سابقه تولید محیط گلیسرول دکستروزآگار در کشور و ثبت بین المللی آن، این مطالعه جهت بررسی امکان جاگزینی آن با محیط وارداتی انجام شد. بنابراین با هر کدام از محیط های فوق، 10 سری واکسن آزمایشی 1 Rev با بذر مادر (Master seed) یکسان تهیه شد. تعداد جرم باکتری در یک میلی لیتر از بالک هر سری ساخت به وسیله تهیه رقتهای سریالی و با شمارش تعداد پرگنه در واحد حجم (CFU)، محاسبه شد. همچنین سایر آزمایش های کیفی از جمله مروفولوژی پرگنه و تعیین درصد اجرام Rough، آزمایش بی ضرری (Safety) و آزمایش ایمنی زایی (Efficacy) در هر سری انجام گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین جرم باکتری در 10 سری ساخت 9 10×37/134 و 109×55/118  (CFU) و در صد پرگنه های Rough، 75/0 درصد و 281/1 درصد به ترتیب با بروسلا آگار دیفکو و محیط کشت گلیسرول دکستروز آگار سرم دار بود. از نظر آزمایش های بی ضرری و ایمنی زایی هیچ تفاوتی بین واکسن های تولیدی توسط دو نوع محیط کشت مشاهده نشد. بنابراین با توجه به همخوانی نتایج آزمایشات با استانداردهای تعریف شده، می توان از محیط کشت گلیسرول دکستروز آگار جهت تولید واکسن  1 Rev استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of Difco brucella agar (BD) and glycerol dextrose agar culture media for production of brucellosis Rev 1 vaccine

نویسنده [English]

  • S. Alamian
Department of Research, Breeding and Production of Laboratory Animals, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Control and eradication of the brucellosis is loosed on vaccination of susceptible animals by Rev 1 vaccine. Production of this Vaccine is done by brucella agar culture media that is imported. Recently, the price of the medium has increased because of economic sanctions. Therefore, regarding the production of glycerol dextrose agar in Iran and its record in international sources, this study was done for possible replacement with this medium. So, 10 batches of vaccine were produced using this medium and they were compared with the vaccines produced by brucella agar with the same master seed. The number of live bacteria in 1 ml of bulk product was counted by counting the number of colony forming unit (CFU). In addition, other quality tests like morphology of colony or determination of the percentage of rough organisms, safety and efficacy test were done on each batch. The results indicated the mean numbers of live bacteria in 1 ml of bulk products was134.37×109 and 118.55×109 (CFU) and the percentage of rough colonies was %0.75 and %1/281 for Vaccines produced by brucella agar and glycerol dextrose agar respectively. There was not any difference in other quality tests includes safety and efficacy and all quality parameters remained within the standard ranges. Thus regarding the suitable results, this new culture medium can be used for Rev1 vaccine production. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucella Agar
  • Glycerol dextrose agar
  • vaccine
  • Rev 1
  • Brucellosis
1- ذوقی، ا.، وند یوسفی، ج.، حاجی خانی، ر. (1383). تکنیک های آزمایشگاهی بروسلوز در دامپزشکی و پزشکی (نویسنده G. G. Alton)- انتشارات قلمستان، صفحه:

28-23. 

2. Alton, G.G., Jones, L.M., Angus, R.D., Verger, J.M. (1988). Techniques for the brucellosis laboratory. INRA, Paris, France.
3. Arena Gamboa, A.M., Rice-Ficht, A.C., Kahl-McDonagh, M.M., Ficht, T.A. (2011). Protective Efficacy and Safety of Brucella melitensis 16M mucR against Intraperitoneal and Aerosol Challenge in BALB/c Mice. Infection and Immunity. 79 (9): 3653–3658.
4. Blasco, J.M. (1997). A review of the use of B. melitensis Rev 1 vaccine in adult sheep and goats. Prev Vet Med. 31(3-4): 275-83.
5. Blasco, J.M., Molina-Flores, B. (2011). Control and eradication of Brucella melitensis infection in sheep and goats. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 27 (1): 95-104.
6. Calderón, A.E.D., Merino, A.L., Sriranganathan, N., Boyle, S.M., Rodríguez, A.C. (2013). A History of the Development of Brucella Vaccines. Bio Med Research International. ArticleID 743509, 8pages.
7. Cloeckaert, A., Grayon, M., Grepinet, O. (2002). Identification of Brucella melitensis vaccine strain Rev.1 by PCR-RFLP based on a mutation in the rpsL gene. Vaccine. 20(19-20); 2546-50.
8. Elberg, S.S., Faunce, K.J.R. (1957). Immunity conferred on goats by a nondependent mutant from a streptomycin-dependent mutant strain of Brucella melitensis. Journal of bacteriology. 73 (2); 211-217.
9. Ficht, T.A., Kahl-McDonagh, M.M., Arenas-Gamboa, A.M., Rice-Ficht, A.C. (2009). Brucellosis: the case for live, attenuated vaccines. Vaccine. 5;27 Suppl 4:D40-3.
10. Godefroid, M., Svensson, M.V., Cambier, P., Uzureau, S., Mirabella, A., De Bolle, X., Van Cutsem, P., Widmalm, G., Letesson, J.J. (2010). Brucella melitensis 16M produces a mannan and other extracellular matrix components typical of a biofilm. FEMS Immunol Med Microbiol. 59 (3):364-77.
11. Ko, J., Splitter, G.A. (2003). "Molecular Host-Pathogen Interaction in Brucellosis: Current Understanding and Future Approaches to Vaccine Development for Mice and Humans". Clin. Microbiol. Rev.16 (1): 65–78.
12. Miranda, K.L., Poester, F.P., Minharro, S., Dorneles, E.M., Stynen, A.P., Lage, A.P. (2013). Evaluation of Brucella abortus S19 vaccines commercialized in Brazil: immunogenicity, residual virulence and MLVA15 genotyping. Vaccine. 24;31 (29): 3014-8.
13. Moradi, G., Esmaiel Nasab, N., Ghaderi, E., Sofi Majidpour, M., Salimzadeh, H. (2006). Brucellosis in Kurdistan province from 1997 to 2003. Annals of Alquds Medicine. 2: 32-7.
14. Office International des Epizooties. (2012). Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, 7th edn, world organization for animal health. chapter 2.4.3.
15. Pappas, G., Papadimitriou, P., Akritidis, N., Christou, L., Tsianos, E.V. (2006). The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis. 6(2): 91-9.
16. Schurig, G.G., Sriranganathan, N., Corbel, M.J. (2002). Brucellosis vaccines: past, present and future. Vet Microbiol. 90 (1-4): 479-96.
17. Wyatt, H.V. (2013). Lessons from the history of brucellosis. Rev Sci Tech. 32 (1):17-25.
18. Wyatt, H.V. (2005). How Themistocles Zammit found Malta Fever (brucellosis) to be transmitted by the milk of goats. J R Soc Med. 98 (10): 451-4.
19. Zowghi, E., Ebadi, A., Yarahmadi, M. (2008). Isolation and identification of Brucella organisms in Iran. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases. 3 (4): 185- 188.