نویسنده = غلامرضا حبیبی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه شرائط کشت رده سلولی سویه واکسن S15 در سیستم بیوراکتور هوازی به روش Fed-batch

دوره 28، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 60-66

غلامرضا حبیبی؛ کسری اسمعیل نیا؛ حسن ایزدی؛ صغری بزرگی


2. مطالعه فیلوژنی جدایه های Theileria annulata از استان البرز با استفاده از توالی ژن های 18S rRNA و ITS1-2

دوره 27، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-95

اصغر افشاری؛ غلامرضا حبیبی؛ کسری اسماعیل‌نیا؛ پرویز شایان


3. نگاهی به ایمونولوژی و واکسن‌های تولید شده بر علیه تیلریوز گاوی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 70-79

غلامرضا حبیبی؛ رضا هاشمی فشارکی