دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، تابستان 1397 

مقاله مروری

1. کاربرد دینامیک مولکولی در طراحی پیشرفته فرآورده‌های بیولوژیک و مطالعه پروتئین اجرام عفونی

صفحه 2-16

محمد مهدی رنجبر؛ علیرضا یوسفی؛ سعید عالمیان؛ مهدی احمدی؛ سید غلامرضا میرزایی


9. گروه فیلوژنی اشریشیا کلی‌های جدا شده از جوجه بلدرچین‌های ژاپنی سپتی‌سمیک در اهواز

صفحه 72-78

زهرا برومند؛ رضا زارع؛ داریوش غریبی؛ رمضان علی جعفری؛ مسعود قربان پور؛ کتایون کاظمی


17. بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی

صفحه 140-150

فاطمه خیاطی؛ نسرین سخایی؛ سلماز شیرعلی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ بابک دوست‌شناس