دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 71، تابستان 1385