دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 76، پاییز 1386