دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تابستان 1396 
10. تعیین ویژگی‌های ژنتیکی سویه‌های مایکوباکتریوم ایویوم زیر گونه پاراتوبرکولوزیس III & V و 316F با استفاده از یک راهبرد چندگانه

صفحه 89-100

مریم مهره کش حقیقت؛ امیرحسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ روح اله کشاورز؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ نادر مصوری


12. بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه کر در استان فارس

صفحه 107-118

فریدن مردانی؛ پریا اکبری؛ محمد سعید فریدونی


20. مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ‌دار

صفحه 167-173

بشیر سبحانی؛ احمدعلی محمدپور؛ ابوالقاسم نبی پور


21. مطالعه آناتومی و مورفومتری تکامل کبد و کیسه صفرا در سنین قبل از تولد درگوسفند

صفحه 174-184

محمود خاکساری مهابادی؛ قاسم شیرمردی؛ کاوه خزائیل؛ مهدی پورمهدی بروجنی


25. مطالعه مورفولوژیک لوله گوارشی و غدد ضمیمه در میش ماهی معمولی (Argyrosomus hololepidotus)

صفحه 206-212

آمینه عارفی؛ محمد تقی شیبانی؛ حسن مروتی؛ زهرا طوطیان؛ امید زهتاب ور