دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-59 (پیاپی 88) 

شناسنامه علمی شماره

1. گزارش یک مورد رخداد تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی (DPJ) در اسب

صفحه 1-8

جواد اشرفی هلان؛ فریدون رضازاده؛ فریدون نورمحمدزاده


3. تشخیص سرولوژیکی و میکروبیولوژیکی مایکوپلاسما‌ها از ماکیان صنعتی در کشتارگاه‌های طیور استان تهران

صفحه 19-26

مجید ولدان؛ سیدعلی پوربخش؛ محمدرضا قلعه نوئی؛ غلامرضا شکری؛ احمدرضا احمدی؛ محمد قدیری ابیانه؛ فرهاد خامنه


4. اثرهای سطوح مختلف پروبیوتیک بر مرفولوژی، جمعیت میکربی دستگاه گوارش و خصوصیات سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

صفحه 27-33

سیدمظفر مهدیزاده؛ هوشنگ لطف الهیان؛ احمد زارع شحنه؛ سیداحمد میرهادی؛ سیدعبدا... حسینی؛ علی رضا علی نژاد


7. بررسی غلظت و الگوی پراکندگی بی فنیل های چند کلره (PCBs) در 5 گونه از ماهیان خوراکی تالاب شادگان

صفحه 52-59

مرتضی داودی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر؛ رسول زمانی احمد محمودی