دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-21 (پیا پی 94) 
7. گزارش وقوع بوتولیسم در دام های اهلی استان بوشهر

صفحه 45-51

حسین اسماعیلی؛ مونا حامدی؛ علی خنجری؛ حمید ابراهیم زاده؛ نفیسه علی قاضی