دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-59 (پیاپی 95) 

شناسنامه علمی شماره

1. توانائی تنظیم یونی– اسمزی و تحمل شوری در بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus (Borodin, 1897

صفحه 1-9

سیدمحمد وحید فارابی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ مریم قیاسی؛ عبداله هاشمیان


2. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل‌های عرضه شده در شهر تهران

صفحه 10-17

ابوالفضل کامکار؛ غلامرضا جاهد خانیکی؛ محمدامین گلستانی؛ محمدمهدی ضیغم منفرد


4. ارزیابی لیپیدوز کبدی و ارتباط آن با برخی از شاخص های بیوشیمیائی خون در گاوهای کشتاری ارومیه

صفحه 25-31

علی قلی رامین؛ حسین تاجیک؛ سیامک عصری رضائی؛ شهرام نوزاد؛ امین یزدی زاده؛ سینا رامین


5. بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه دامپزشکی در پایگاه اطلاعاتی ISI

صفحه 32-40

احمد یوسفی؛ عباس گیلوری؛ طیبه شهمیرزادی؛ مرتضی همت؛ سیدحسین میر شاه رضا