دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1392، صفحه 2-63 (پیاپی 98) 
4. بررسی آلودگی به Listeria monocytogenes و Listeria ivanovii در پرندگان وحشی قفسی شهرکرد به روش PCR

صفحه 22-25

عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین طهماسبی؛ میلاد عادل؛ عبدالله کیانی سلمی