دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-84 (پیاپی 106) 

مقاله کامل

1. مطالعه تأثیر ایمونوژن خوراکی بر روی فلور باکتریایی روده و ترکیب لاشه در ماهی شیربت (Barbus grypus)

صفحه 2-9

تکاور محمدیان؛ مهرزاد مصباح؛ سیامک روحانی‌زاده؛ مجتبی علیشاهی؛ پرسام علیزاده؛ اسماعیل عبدی


5. تولید آزمایشگاهی واکسن توکسوئید- باکترین پنج ظرفیتی کلستریدیائی و مقایسۀ آن با واکسن باکترین مرسوم

صفحه 34-42

رضا پیله‌چیان لنگرودی؛ احمد‌رضا جباری؛ محسن موسوی شوشتری؛ علیرضا پردیس


6. مطالعه مرفولوژیک و مرفومتریک لوله گوارش و غدد ضمیمه کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 43-49

امید زهتاب ور؛ زهرا طوطیان؛ جواد صادقی نژاد؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ شهرزاد محمد شاه علی؛ محسن شادی مزدقانی