دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-96 (پیاپی 105) 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست مطالب

صفحه 1-1


مقاله کامل

2. تعیین سطوح عناصر کمیاب در بافت‌های مختلف بز و گوسفندان کشتار شده در شهر بیرجند

صفحه 2-9

یوکابد اسمعیل پور اخلمد؛ خدیجه پشمی؛ علیرضا پورخباز


6. آلودگی یک زنبورستان به لارو Meloe variegatus در استان مازندران

صفحه 32-36

علیرضا صادقی؛ حمید رسولی زاده؛ فریده نبی زاده