نویسنده = طیبه شهمیرزادی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی مجلههای علمی- پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 70-79

طیبه شهمیرزادی؛ جواد بشیری


3. بررسی رفتار اطلاعیابی پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دوره 27، شماره 1، بهار 1393، صفحه 77-84

احمد یوسفی؛ عباس گیلوری؛ طیبه شهمیرزادی؛ مریم کشاورز


4. بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه دامپزشکی در پایگاه اطلاعاتی ISI

دوره 25، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 32-40

احمد یوسفی؛ عباس گیلوری؛ طیبه شهمیرزادی؛ مرتضی همت؛ سیدحسین میر شاه رضا