نویسنده = وحید نعمان
تعداد مقالات: 4
3. جداسازی و شناسایی مایکوباکتریوم بویس از نمونه‌های کشتارگاهی گاوهای توبرکولین مثبت استان اصفهان با استفاده از کشت میکروبی و تعیین هویت بیوشیمیائی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-80

امیرحسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ رضا عارف پژوهی؛ وحید نعمان؛ کیومرث سلیمانی بابادی


4. شناسایی اولین جدایه‌های باسیل پاراتوبرکلوزیس در بز و گوسفند از ناحیه مرکزی ایران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 46-51

امیر حسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ وحید نعمان؛ روح الله کشاورز