نویسنده = رضا پیله چیان لنگرودی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی فیوژن ژن اپسیلون- آلفا کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D و کلستریدیوم سپتیکوم به روش In silico

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 128-135

مرضیه کمالی روستا؛ رضا پیله چیان لنگرودی


2. تولید آزمایشگاهی واکسن توکسوئید- باکترین پنج ظرفیتی کلستریدیائی و مقایسۀ آن با واکسن باکترین مرسوم

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 34-42

رضا پیله‌چیان لنگرودی؛ احمد‌رضا جباری؛ محسن موسوی شوشتری؛ علیرضا پردیس


4. تاثیر پروتوتوکسین فعال شده Cl. perfringens تیپ D بر روی وزن و قد جنین های موش سفید کوچک آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1375، صفحه 134-136

رضا پیله چیان لنگرودی؛ محمود اردهالی؛ محسن شوشتری؛ عبد الوهاب فرزان؛ عباس عزی


5. اندازه گیری آنتی توکسین بتا در سرم گوسفندان با روش ELISA و مقایسه آن با روش SN

دوره 9، شماره 3، پاییز 1375، صفحه 112-116

عبد الوهاب فرزان؛ رسول مدنی؛ محمد اردهالی؛ رضا پیله چیان لنگرودی؛ محسن موسوی شوشتری؛ فریبا گلچین فر؛ محمد منصوربخت


6. ژنتیک کلستریدیا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1373، صفحه 118-123

رضا پیله چیان لنگرودی


7. انکوژن‌ها و مکانیسم تشکیل سلولهای سرطانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1371، صفحه 94-97

رضا پیله‌چیان لنگرودی


8. ساختار ژنی و فعالیتهای آنزیمی آلفاتوکسین کلستریدیوم پرفرینجنز

دوره 4، شماره 4، زمستان 1370، صفحه 36-39

رضا پیله‌چیان لنگرودی